Tutkimukset

Olemme koonneet tuoreita talous- ja velka-aiheisia tutkimuksia ja selvityksiä. Takuusäätiön omia julkaisuja löydät täältä.

2019

Pikavippionglemien laatu ja laajuus. Katja Järvelä, Anu Raijas ja Mika Saastamoinen. Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksiä 3/2019.

Milloin tulot riittävät edes kohtuulliseen elämään?, Kainulainen, Sakari, Yhteiskuntapolitiikka:1 2019

2018

Nuorten aikuisten maksuhäiriömerkintä : syyt ja seuraukset, Alhonen, Minna, Turun ammattikorkeakoulu 2018

Talouslukutaito 2020-luvulla, Maksuneuvoston e-kirjanen, Suomen Pankki 8.5.2018

Household Debt and Economic Crises: Causes, Consequences and Remedies. Hiilamo, Heikki. 2018

2017

Tuhansien murheellisten lainojen maa

Nuorten velkaantumisen laajuus, siihen johtaneet syyt ja vanhempien taloudellisen avun laajuus. Laura Sistonen. Sosiologian pro gradu-tutkielma. Turun yliopisto 2017

Sosiaalinen luototus 2016 - Kuntakyselyn osaraportti

THL. Tilastoraportti 2017

Viime vuosien muutokset vakavissa velkaongelmissa, analyysi velkomustuomioista

Karoliina Majamaa & Laura Sarasoja & Kati Rantala. Yhteiskuntapolitiikka. E-julkaisu 21.9.2017

Kuntien sosiaalinen luototus osana taloudellisen syrjäytymisen ehkäisyä

Noora Kosonen, Tampereen yliopisto, Pro Gradu-tutkielma, Kunta- ja aluejohtaminen, Toukokuu 2017

Murusia hyvinvointivaltion pohjalla: leipäjonot, koettu hyvinvointi ja huono-osaisuus

Ohisalo, Maria. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Yhteiskuntatieteiden laitos. 2017

Rahakonfliktit ja taloudellinen väkivalta parisuhteissa

Anniina Kaittila. Väitöskirja. Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C 434. 2017

Köyhyys – syitä ja seurauksia

Toimittaneet Niko Eskelinen ja Jiri Sironen, Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin. 2017

Nuoret ja velka - akatemiahankkeen tutkimuskoosteita : nuorten velkaongelmat - velkatyypit, selviytyminen ja vastuukysymykset

Niemi, Marja-Leena 2017, Oikeustieteiden tiedekunta

Leimattuja lainsuojattomia ja tulevaisuuden rakentajia

Jenni Mäki. Tarinoita rikosseuraamustaustaisten asunnottomuudesta. Lisensiaatintutkimus. Risen julkaisusarja 1/2017

2016

Nuorten aikuisten velat, velkaongelmat ja keinot talouden tasapainottamiseksi. Majamaa, Karoliina & Rantala, Kati Helsingin yliopisto. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Katsauksia 16/2016.

Lapsiköyhyys Suomessa 2010-luvulla

Karvonen, Sakari; Salmi, Minna. THL. 2016.

Ylivelkaantumisen ehkäisyn ja hoidon tehostaminen

Liisa Peura-Kapanen, Kristiina Aalto, Anna-Riitta Lehtinen ja Raija Järvinen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 26/2016.

Miten köyhät selviytyvät Suomessa?

Anna-Maria Isola, Elina Turunen, Heikki Hiilamo. Yhteiskuntapolitiikka, 81. 2016

Velkaongelmien luonne ja pikavippiuudistuksen vaikutukset velkomustuomioiden valossa

Karoliina Majamaa, Kati Rantala, Laura Sarasoja. Helsingin yliopisto. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Katsauksia 9/2016

2015

Selvitys talous- ja velkaneuvonnan nykytilasta ja järjestämisvaihtoehdoista

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 28/2015

Perusturvan riittävyys yksinasuvilla

Pasi Moisio, Susanna Mukkila ja Jussi Tervola. Talous & yhteiskunta 4/2015. Palkansaajien tutkimuslaitos.

Suomalaisten rahapelaaminen 2015 - Rahapelaaminen, rahapeliongelmat ja rahapelaamiseen liittyvät asenteet ja mielipiteet 15-74-vuotiailla

Anne Salonen & Susanna Raisamo. THL Raportti 16/2015. 

Nuoret, velka ja yhteiskunta: koukusta loukkuun, seminaarijulkaisu

Toimittanut Karoliina Majamaa. Lapin yliopisto. 2015

Rahapelaamisen riskirajoilla

Mirka Smolej, Salla Karjalainen ja Tapio Jaakkola. EHYT ry ja Arpa-projekti. 2015

Sosiaalisen luototuksen kehittäminen

Kirsti Rissanen. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:15. Sosiaali- ja terveysministeriö, 2015.

Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2011–2015

Perusturvan riittävyyden II arviointiryhmä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi 1/2015. Helsinki 2015.

Syrjäytynyt ihminen ja kunta

Anna-Maria Isola, Elina Turunen, Sakari Hänninen, Jouko Karjalainen ja Heikki Hiilamo. KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö. Tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu nro 84. 2015

2014

Kuka seisoo leipäjonossa? Ruoka-apu 2010-luvun Suomessa

Maria Ohisalo & Juho Saari. KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö. Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu nro 83. 2014

Köyhyys – syitä ja seurauksia

Jiri Sironen ja Ulla Saastamoinen (toim.). EAPN-Fin, 2014.

Sosiaalinen luototus 2013, Kuntakyselyn osaraportti

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2014.

Sairastuttaako velka? 15 vuoden seurantatutkimus pitkäaikaisesti ylivelkaantuneista

Jenni Blomgren, Nico Maunula, Heikki Hiilamo. Yhteiskuntapolitiikka 3/2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Mitä kohtuullinen eläminen maksaa? Viitebudjettien päivitys vuodelle 2013.

Anna-Riitta Lehtinen & Kristiina Aalto. Kuluttajatutkimuskeskus, tutkimuksia ja selvityksiä 3/2014. Helsinki.

2013

Kulutuksen kuvat: Kuluttajatutkimuksen vuosikirja 2013

Minna Lammi, Johanna Mäkelä, Veera Mustonen (toim.). Tampereen yliopistopaino 2013.

Nuorena hukkuneet -Ylivelkaantuminen nuorten kertomuksissa

Ida-Kaisa Vitikka. Pro gradu -tutkielma, sosiaalityön maisteriohjelma. Lapin yliopisto. 2013.

Taloudellinen lukutaito ja sen kritiikki

Panu Kalmi. Kansantaloudellinen aikakauskirja – 109. vsk. – 2/2013.

Näkökohtia luottotietojen kokoamisen ja käytön sääntelystä.

Ahti Saarenpää, Oikeusministeriön julkaisu, 22/2013 selvityksiä ja ohjeita. Helsinki 2013.

Lapsiperhekysely: Toimeentulo ja kulutus lapsiperheissä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), tutkimuksesta vastaa erikoistutkija Johanna Lammi-Taskula, 2013.

 

Vanhempia julkaisuja löydät täältä.