Palkka haltuun -hankkeen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tällä rekisteri- ja tietosuojaselosteella annamme sinulle EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 679/2016) edellyttämiä tietoja Palkka haltuun -hankkeessa.

 

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Takuusäätiö sr, Y-tunnus 0858294-9
Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki
tietoturva[at]takuusaatio.fi
Ota yhteyttä tietosuoja-asioissa yllä olevalla sähköpostiosoitteella.

Rekisterin nimi

Takuusäätiö, Palkka haltuun -hankkeen asiakasrekisteri (”asiakasrekisteri”). Rekisteröityjä ovat ne Tradeka-konsernin työntekijät, jotka hakeutuvat Takuusäätiön Palkka haltuun -hankkeen asiakkaiksi.

Asiakkuus syntyy, kun ilmaiset kiinnostuksesi Takuusäätiön Palkka haltuun -hankkeen palveluita kohtaan olemalla yhteydessä hankkeen työntekijöihin ja toimittamalla taloudellisen tilanteen arviointiin liittyviä tietoja itsestäsi ja taloudestasi. Hankkeen palvelut ovat neuvonta, tilanteen kartoitus ja arviointi, Tradekan järjestelylaina sekä Takuusäätiön takaus järjestelylainaan tai Takuusäätiön pienlaina.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käyttötarkoitukset
Takuusäätiön Palkka haltuun-hankkeessa selvitetään ja arvioidaan taloudellisen kokonaistilannetta, mikä edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Käytämme henkilötietojasi, jotta voimme antaa sinulle omaan tilanteeseesi kohdistettua henkilökohtaista neuvontaa, arvioida ratkaisumahdollisuuksia velkojesi järjestelemiseksi ja hallinnoida mahdollista asiakkuuttasi.

Mikäli haet hankkeen kautta Takuusäätiön takausta tai pienlainaa, henkilötietojasi käytetään myös takaus- tai pienlainapäätösten tekemiseen.

Henkilötietojen käyttötarkoituksiin kuuluvat:

 • asiakaspalvelu, asiakassuhteen hoito mukaan lukien asiakasviestintä
 • palvelun tuottaminen
 • rekisterinpitäjän toiminnan kehittäminen
 • tilastollisiin tarkoituksiin palvelujen käytön seuranta ja analysointi riskienhallinta.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
Käsittelyn oikeusperusteet EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde; asiakkuus muodostuu yhteydenotostasi Palkka haltuun työntekijöihin, pienlaina- tai takaushakemuksen toimittamisella säätiöön ja jatkuu myönteisen päätöksen saaneiden henkilöiden osalta sopimussuhteen päättymiseen saakka)
 • henkilön suostumus (annetaan pienlaina- ja takaushakemuksen yhteydessä)
 • sopimussuhde tai sen tekemistä edeltävät toimet.

Rekisterin tietosisältö

Asiakassuhteesta ja kyseessä olevasta palvelusta riippuu se, mitä henkilötietoja keräämme. Alla on esimerkkiluettelo, millaisia tietoja keräämme, mutta kaikkea tietoa ei välttämättä kerätä jokaisesta asiakkaasta.

Keräämme yleisiä tietoja tunnistaaksemme sinut asiakkaana, palvellaksemme sinua paremmin eri asiointikanavissa ja kommunikoidaksemme kanssasi.

Rekisteriin tallennettavia henkilötietoryhmiä ovat:

 • Henkilötietoryhmä: Ryhmän tietosisältö
 • Perustiedot: Rekisteröidyn ja taloudessa asuvien nimi, henkilötunnus tai syntymäaika ja yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 • Taustatiedot: Esimerkiksi tietoa rekisteröidyn perhe-, työ- ja elämäntilanteesta, sekä taloudellisesta asemasta (sis. tulot, menot, rahankäyttö, velkojen maksu, omaisuus) ja velkatilanteesta.
 • Suostumukset: Rekisteröidyn antamat henkilötietojen käsittelyä koskevat suostumukset.
 • Asiakkuustiedot: Myönnetty palvelu ja siihen liittyvät tarpeelliset tiedot asiakkuuden eri vaiheissa.
 • Asiakastapahtumatiedot: Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tehtävät ja tapahtumat.
 • Tallenteet ja viestien sisältö: Erimuotoiset tallenteet ja viestit, joissa rekisteröity on osapuolena, esimerkiksi sähköpostiviestit tai muun kanavan kautta tapahtuva asiointiviestintä.
 • Erityiset henkilötietoryhmät: Tietosuoja-asetuksen 9 artiklassa määritellyt henkilötietojen erityisryhmät, joilla on vaikutusta maksukyvyn arviointiin, esimerkiksi terveydentila ja ammattiliiton jäsenyys.

Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme rekisteriin tallennettavat tiedot pääsääntöisesti sinulta itseltäsi ja antamallasi valtakirjalla velkojiltasi. Luovutat tietoja yhteydenpidossa eri kanavien kautta.

Henkilötietojasi voidaan kerätä ja päivittää myös kolmansien osapuolten rekistereistä tai tietolähteistä kuten

 • luottotietorekisterinpitäjiltä
 • viranomaisten pitämistä rekistereistä kuten ulosottoviranomaiselta
 • omasta pankistasi (esim. tiliotetiedot)
 • talous- ja velkaneuvonnasta, mikäli sinulla on sinne asiakkuus.

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Henkilötietojasi säilytetään lähtökohtaisesti vain Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen alueella eikä tietojasi pääsääntöisesti luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Riippuen palvelusta ja annetun tiedon luonteesta, henkilötietojasi voidaan luovuttaa esimerkiksi seuraaville tahoille:

 • Avustajana toimivalle henkilölle tai toimihenkilölle, mikäli olet antanut siihen erikseen valtuutuksen.
 • Tradekan valitsemalle sopimuskumppanille (Solidate Oy), joka myöntää järjestelylainat.
 • Rajoitetusti velkojatahoille ja ulosottoviranomaiselle (asiasi selvittämiseksi ja käsittelemiseksi tarpeellisessa määrin).

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilyttäminen

Palkka haltuun- hankkeen työntekijöillämme on pääsy henkilötietoihisi. Jokaisella työntekijällä on oma käyttäjätunnus ja salasana henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin.
Työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa tehdään kirjalliset sopimukset, joissa edellytetään tietojen luottamuksellista käsittelyä ja suojaamista.

Käsittelemme henkilötietojasi turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla. Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen Tietosuojaselosteessa mainittuihin käyttötarkoituksiin, ellei pidempää säilytysaikaa vaadita tai sallita laissa.

Henkilötietojen säilyttämisaika riippuu asiakassuhteen kestosta. Tarpeettomat tai epäolennaiset henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan. Takuusäätiö kerää vaikuttamistoimintaa varten tunnistamattomaksi tehtyjä eli anonymisoituja tilastotietoja palvelujen käyttäjistä, velkaantumisesta ilmiönä ja siihen johtavista seikoista.

Henkilötietosi on suojattu asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti. Rekisterin suojauksessa käytetään muun muassa seuraavia keinoja:

 • laitteistojen ja tiedostojen suojaus
 • kulunvalvonta
 • käyttäjien tunnistus
 • käyttövaltuudet
 • käyttötapahtumien rekisteröinti
 • käsittelyn ohjeistus ja valvonta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeuksia henkilötietoihisi liittyen. Ota meihin yhteyttä kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa, käsitelläänkö hänen tietojaan Takuusäätiössä ja mitä tietoa rekisteriin on tallennettu. Hänellä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli haluat tarkistaa sinusta tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, lähetä pyyntö kirjallisesti ja liitä siihen kopio kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta todistaaksesi henkilöllisyytesi ja oikeutesi kysyä tietoja.

Vastaamme kyselyysi EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta. Myös muutokset sovellettavassa lainsäädännössä tai sen tulkinnassa voivat muuttua ja aiheuttaa tarpeen päivittää rekisteri- ja tietosuojaselostettamme.