Takuusäätiön säännöt

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Takuusäätiö sr., ruotsiksi Garantistiftelsen sr. Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on tukea kansalaisten velkaongelmien ehkäisyä ja niiden ratkaisemiseen tähtääviä toimintoja. Säätiö tukee erityisesti taloudellisesti haavoittuvassa elämäntilanteessa olevien henkilöiden, kuten laitoksissa olleiden tai sairaudesta tai muusta syystä taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden, itsenäistä selviytymistä.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö toimii alan valtakunnallisena asiantuntijana, vaikuttajana ja kehittäjänä.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla taloudellista neuvontaa, takaamalla järjestelyluottoja, myöntämällä luottoja sosiaalisin perustein, edistämällä velkojen sovittelua ja kehittämällä välineitä taloudenhallinnan tueksi.

Säätiö harjoittaa ja tukee tarkoitustaan palvelevaa viestintää, kokeiluja, koulutusta ja tutkimusta.

Säätiö voi harjoittaa kaikkea laillista toimintaa tarkoituksensa edistämiseksi.

4 § Säätiön omaisuus

Säätiön peruspääoma on kaksikymmentäseitsemäntuhatta seitsemänsataaviisikymmentäyksi euroa (27 751,00).

Säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä kartuttaa omaisuuttaan säätiölain sallimin tavoin.

Säätiöllä voi olla rahastoja.

Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista.

5 § Säätiön toimielimet

Säätiöllä on valtuuskunta ja säätiölain mukaisina toimieliminä hallitus ja toimitusjohtaja.

6 § Valtuuskunta

Säätiön valtuuskuntaan kuuluu vähintään 10 ja enintään 15 jäsentä.

Kukin säätiön perustajayhteisö valitsee valtuuskuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Mikäli perustajayhteisö ei nimeä jäseniä valtuuskuntaan, valitsee valtuuskunta puuttuvat jäsenet.

Oikeusministeriö voi nimetä yhden jäsenen ja varajäsenen valtuuskuntaan.

Valtuuskunta voi jäsentensä enimmäismäärän rajoissa kutsua jäsenikseen myös muiden, säätiön tarkoitusperiä lähellä olevien yhteisöjen ja viranomaisten nimeämiä henkilöitä.

Valtuuskuntaan jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Jos jäsen eroaa kesken toimikauden, valitsee hänet nimennyt yhteisö hänen tilalleen uuden jäsenen kulumassa olevan toimikauden loppuun.

Valtuuskunnan jäsen voidaan valita samaan tehtävään korkeintaan kolmeksi kaudeksi peräkkäin.

7 § Valtuuskunnan tehtävät

Valtuuskunta tukee säätiön toimintaa.

Valtuuskunnan tehtäviä ovat:

 • säätiön hallituksen jäsenten nimittäminen ja erottaminen;
 • talousarvion ja toimintasuunnitelman käsitteleminen;
 • säätiön valtuuskunnan ja hallituksen palkkioiden käsitteleminen;
 • säätiön strategian käsitteleminen;
 • säätiön ajankohtaiskatsauksen säätiön toiminnasta, taloudesta ja varainhallinnasta käsitteleminen;
 • suostumuksen antaminen säätiön sääntöjen muuttamisesta

8 § Valtuuskunnan kokoukset

Valtuuskunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa.

Valtuuskunnan kutsuu koolle valtuuskunnan puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja. Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on toimitettava valtuuskunnan jäsenille 14 päivää ennen kokousta.

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Valtuuskunnan kokouksista on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja, kokouksen valitsema jäsen ja sihteeri.

9 § Hallitus

Säätiön hallitukseen kuuluu viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksen jäsenyys voi kestää yhtäjaksoisesti korkeintaan neljä (4) kautta kerrallaan.

Hallituksen jäsenen toimikausia laskettaessa ei oteta huomioon ennen sääntömuutosta alkanutta toimikautta.

10§ Hallituksen tehtävät

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus

 • valmistelee ja vahvistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen;
 • päättää säätiön talousarviosta tulevalle vuodelle;
 • valitsee tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan
 • päättää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista:
 • päättää sääntöjen muuttamisesta, sulautumisesta ja säätiön purkamisesta.

11 § Hallituksen kokoukset

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistää seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

12 § Toimitusjohtaja

Hallitus valitsee ja erottaa toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

13 § Palkkiot

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa tavanomainen palkkio ja korvaus säätiön hyväksi tehdystä työstä.

14 § Säätiön edustaminen

Säätiötä edustavat toimitusjohtaja yksin tai hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä.

Säätiötä voivat lisäksi edustaa ne henkilöt, jotka hallitus siihen oikeuttaa.

15 § Sääntöjen muuttaminen

Säätiön sääntöjen muuttamisesta päättää hallitus. Sääntömuutoksesta pyydetään suostumus
valtuuskunnalta.

16 § Säätiön purkaminen

Mikäli säätiö puretaan tai lakkautetaan, luovutetaan säätiön jäljellä olevat varat tasaosin Kirkkopalvelut ry:lle, Kriminaalihuollon tukisäätiölle ja Suomen Mielenterveysseura ry:lle käytettäväksi säätiön tarkoitusta palvelevaan tarkoitukseen.