Päättyneet hankkeet

Vuoden 2013 jälkeen päättyneet kehittämishankkeemme ovat:

  • Takuusäätiön pienlaina 2013-2017
  • Mun talous 2013-2017
  • Talouspolku 2016 – 2017
  • Rahat riittää 2018 – 2020
  • Asumistalousneuvonta-hanke (ASTA) 2018-2021.

Ennen vuotta 2013 päättyneistä hankkeista voit lukea Takuusäätiön historiasta, joka löytyy Tietoa meistä -sivulta.

Takuusäätiön pienlaina -hanke

Takuusäätiön pienlaina -hankkeessa (2013-2017) kokeiltiin ja kehitettiin uudenlaista pienluototusta, joka ennaltaehkäisee pienituloisten kotitalouksien ylivelkaantumista ja täydentää nykyistä kuntien sosiaalista luototusta. Lisäksi projektissa kehitettiin välineitä kotitalouksien taloudenhallinnan tueksi, esimerkiksi penno.fi-palvelu.

Pienlainoitukseen pääoma saatiin vuoden 2012 kirkon Yhteisvastuukeräyksestä. Käytännön toimintakulut rahoitettiin Veikkauksen tuotoilla.

Pienlaina-projektin päätyttyä pienlainatoiminta siirtyi osaksi Takuusäätiön palveluita. Tutustu pienlainaan.

Mun talous -hanke

Mun talous -hanke (2013-2017) oli Nuorisoasuntoliiton, Nuorisosäätiön, Suomen Setlementtiliiton ja Takuusäätiön yhteishanke. Sen tavoitteena oli edistää nuorten taloudellista lukutaitoa ja ennaltaehkäistä nuorten talousongelmia.

Hankeaikana perustettiin nuorten parissa työskentelevien organisaatioiden monialainen verkosto, johon liittyi järjestöjä, viranomaisia, yrityksiä ja oppilaitoksia. Verkostossa jaettiin ajatuksia, toimintamalleja, materiaaleja ja muita hyviä käytäntöjä työryhmissä, seminaareissa ja muissa verkoston tapaamisissa.

Takuusäätiö kehitti Kysy rahasta -chatin osana Mun talous -hanketta. Chat vakiintui Velkalinjan rinnalle osaksi säätiön neuvontaa vuodesta 2018 alkaen.

Suomen Setlementtiliito jatkoi Mun talous -toimintaa hankeajan jälkeen vuosina 2018-202o, minkä jälkeen vastaavaa toimintaa on ollut Talous ja nuoret TAT:ssa.

Talouspolku-hanke

Talouspolku-hankkeen(2016-2017) tavoitteena oli selvittää tarpeita ja kehittää toimintatapoja Takuusäätiön erityisryhmien parempaan palvelemiseen ja tavoittamiseen. Takuusäätiön erityisryhmiä ovat päihde- ja mielenterveyskuntoutujat sekä ihmiset, joilla on rikostausta, peli- tai ostoriippuvuus.

Hankkeen ensivaiheessa kartoitettiin Takuusäätiön erityisryhmien velkaongelmien ja taloudenhallintapalvelujen nykytilannetta haastattelujen, kyselyiden sekä muun tiedonhaun avulla. Hankkeen aikana selvitettiin säätiön palveluihin ja erityisryhmien tarpeisiin liittyvät ongelmakohdat ja tehtiin niihin liittyviä kehittämistoimenpiteitä. Talouspolku-hankkeen tavoitteena oli myös lisätä erityiseryhmien parissa työskentelevien sekä erityisryhmiin kuuluvien ihmisten tietoutta talous- ja velka-asioista sekä Takuusäätiön palveluista.

Projektissa kertynyttä tietoa on hyödynnetty Takuusaatiön TalousTsemppari -alue- ja verkostotyössä.

Rahat riittää -hanke

Takuusäätiön ja Marttaliiton yhteisen Rahat riittää -kehittämishankkeen (2018–2021) tavoitteena oli kotitalouksien talous- ja velkaongelmia ehkäisevän ja selviytymistä tukevan talousosaamisen vahvistaminen.

Talousosaamista vahvistettiin kehittämällä ja pilotoimalla uusia materiaaleja ja toimintatapoja sekä vaikuttamalla oikea-aikaisen talousneuvonnan saatavuuteen. Lisäksi hankkeessa tuotettiin ennaltaehkäisevää talousneuvontaa tukevaa tietoa sekä tehtiin laaja-alaista ja monikanavaista vaikuttamistoimintaa.

Hankkeen kohderyhmät olivat:

  • itsenäistymässä olivat nuoret aikuiset
  • työelämästä eläkkeelle siirtymässä olevat ihmiset.

Takuusäätiön ja Marttaliiton lisäksi hankkeeseen osallistuivat marttapiirit, joissa toteutettiin kohderyhmille suunniteltuja neuvontakokeiluja. Talousneuvontaa pilotoitiin myös muiden hankkeen yhteistyötahojen kanssa.

Asumistalousneuvonta-hanke (ASTA)

Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen -kokeiluhankkeen (ASTA) tavoitteena oli  ehkäistä vuokra-asukkaiden velkaongelmia, häätöjä ja asunnottomuutta yhteistyössä Takuusäätiön, kaupunkien vuokrataloyhtiöiden sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n kesken.

Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen -kokeiluhanke toteutetiin vuosina 2018-2021 osana Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa ja Kestävän kaupunkikehityksen ohjelmaa. Hankkeessa olivat mukana muun muassa Helsinki, Lahti, Tampere, Turku, Espoon Asunnot ja M2-kodit.

Takuusäätiön tehtävänä oli tukea hankekaupunkeja paikallisten palvelupolkujen mallintamisessa sekä levittää ja kehittää niihin asumistalousneuvonnassa tarvittavaa tietoa, koulutusta ja työvälineitä.

Lisätietoja valtakunnallisesta kokeiluhankkeesta ja kuntien osahankkeista on Aran sivuilla.