Päättyneet hankkeet

Vuoden 2013 jälkeen päättyneet kehittämishankkeemme ovat:

  • Palkka haltuun – taloustaitoja työpaikalta 2019-2024
  • TOIVO -hanke 2008-2022
  • Takuusäätiön pienlaina 2013-2017
  • Mun talous 2013-2017
  • Talouspolku 2016 – 2017
  • Rahat riittää 2018 – 2020
  • Asumistalousneuvonta-hanke (ASTA) 2018-2021.

Ennen vuotta 2013 päättyneistä hankkeista voit lukea Takuusäätiön historiasta, joka löytyy Tietoa meistä -sivulta.

Palkka haltuun – taloustaitoja työpaikalta

Palkka haltuun-hankkeessa (2019–2024) vietiin taloustaitoja ja velkaneuvontaa työpaikoille.

Työpaikkojen kautta tarjottava tuki ja neuvot voivat ennaltaehkäistä tai lieventää talous- ja velkahuolia. Taloushuolia hävetään ja sen vuoksi avun hakemisessa usein viivytellään. Lisäksi apua tarjoavat tahot ovat monesti myös ruuhkaisia.

Palkka haltuun -hankkeessa kokeiltiin erilaisia keinoja tavoittaa työntekijöitä, jotka ovat velkaantumisriskissä tai, joilla jo on taloushaasteita. Lisäksi hankkeessa tuotettiin materiaaleja arjen raha-asioiden hoitamiseen sekä velkahuolista selviytymiseen. Ne on koottu Palkka haltuun -verkkovalmennukseksi.

Työpaikat on koettu hyväksi väyläksi tavoittaa aikuisväestöä. Työantajille suunnatulta Palkka haltuun- verkkosivustolta (palkkahaltuun.fi) löytyy tietoa taloushuolien vaikutuksesta työssäjaksamiseen sekä malleja hankkeessa tuotetuista välineistä ja materiaaleista.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Tradekan kanssa, ja kohderyhmänä olivat kaikki Tradeka-konsernin työntekijät.

TOIVO-hanke

Toivo-hankkeessa (2018-2023) parannettiin sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien mahdollisuuksia auttaa asiakkaitaan talous- ja velkakysymyksissä. Raha-asioiden puheeksi ottaminen ehkäisee suurempiin ongelmiin ajautumista.

Talous- ja velkakysymyksissä auttaminen edellyttää tietoa, taitoa ja yhteistyöverkostoja. Toivo-hankkeessa koulutettiin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja vapaaehtoisia kohtaamaan ihmisiä, joilla on talous- ja velkahuolia. Hankkeessa rakennettiin ja vahvistettiin sosiaali- ja terveysalan verkostoja. Paikallisten verkostojen kanssa kehitettiin alueellisia palvelupolkuja talous- ja velkavaikeuksissa oleville ihmisille.

Toivo-hanke toimi pääasiassa Turun alueella sekä Oulussa, Tampereella ja pääkaupunkiseudulla. Hankkeen rahoittajina olivat Takuusäätiö sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä.

Takuusäätiön pienlaina -hanke

Takuusäätiön pienlaina -hankkeessa (2013-2017) kokeiltiin ja kehitettiin uudenlaista pienluototusta, joka ennaltaehkäisee pienituloisten kotitalouksien ylivelkaantumista ja täydentää nykyistä kuntien sosiaalista luototusta. Lisäksi projektissa kehitettiin välineitä kotitalouksien taloudenhallinnan tueksi, esimerkiksi penno.fi-palvelu.

Pienlainoitukseen pääoma saatiin vuoden 2012 kirkon Yhteisvastuukeräyksestä. Käytännön toimintakulut rahoitettiin Veikkauksen tuotoilla.

Pienlaina-projektin päätyttyä pienlainatoiminta siirtyi osaksi Takuusäätiön palveluita. Tutustu pienlainaan.

Mun talous -hanke

Mun talous -hanke (2013-2017) oli Nuorisoasuntoliiton, Nuorisosäätiön, Suomen Setlementtiliiton ja Takuusäätiön yhteishanke. Sen tavoitteena oli edistää nuorten taloudellista lukutaitoa ja ennaltaehkäistä nuorten talousongelmia.

Hankeaikana perustettiin nuorten parissa työskentelevien organisaatioiden monialainen verkosto, johon liittyi järjestöjä, viranomaisia, yrityksiä ja oppilaitoksia. Verkostossa jaettiin ajatuksia, toimintamalleja, materiaaleja ja muita hyviä käytäntöjä työryhmissä, seminaareissa ja muissa verkoston tapaamisissa.

Takuusäätiö kehitti Kysy rahasta -chatin osana Mun talous -hanketta. Chat vakiintui Velkalinjan rinnalle osaksi säätiön neuvontaa vuodesta 2018 alkaen.

Suomen Setlementtiliito jatkoi Mun talous -toimintaa hankeajan jälkeen vuosina 2018-202o, minkä jälkeen vastaavaa toimintaa on ollut Talous ja nuoret TAT:ssa.

Talouspolku-hanke

Talouspolku-hankkeen(2016-2017) tavoitteena oli selvittää tarpeita ja kehittää toimintatapoja Takuusäätiön erityisryhmien parempaan palvelemiseen ja tavoittamiseen. Takuusäätiön erityisryhmiä ovat päihde- ja mielenterveyskuntoutujat sekä ihmiset, joilla on rikostausta, peli- tai ostoriippuvuus.

Hankkeen ensivaiheessa kartoitettiin Takuusäätiön erityisryhmien velkaongelmien ja taloudenhallintapalvelujen nykytilannetta haastattelujen, kyselyiden sekä muun tiedonhaun avulla. Hankkeen aikana selvitettiin säätiön palveluihin ja erityisryhmien tarpeisiin liittyvät ongelmakohdat ja tehtiin niihin liittyviä kehittämistoimenpiteitä. Talouspolku-hankkeen tavoitteena oli myös lisätä erityiseryhmien parissa työskentelevien sekä erityisryhmiin kuuluvien ihmisten tietoutta talous- ja velka-asioista sekä Takuusäätiön palveluista.

Projektissa kertynyttä tietoa on hyödynnetty Takuusäätiön TalousTsemppari -alue- ja verkostotyössä.

Rahat riittää -hanke

Takuusäätiön ja Marttaliiton yhteisen Rahat riittää -kehittämishankkeen (2018–2021) tavoitteena oli kotitalouksien talous- ja velkaongelmia ehkäisevän ja selviytymistä tukevan talousosaamisen vahvistaminen.

Talousosaamista vahvistettiin kehittämällä ja pilotoimalla uusia materiaaleja ja toimintatapoja sekä vaikuttamalla oikea-aikaisen talousneuvonnan saatavuuteen. Lisäksi hankkeessa tuotettiin ennaltaehkäisevää talousneuvontaa tukevaa tietoa sekä tehtiin laaja-alaista ja monikanavaista vaikuttamistoimintaa.

Hankkeen kohderyhmät olivat:

  • itsenäistymässä olivat nuoret aikuiset
  • työelämästä eläkkeelle siirtymässä olevat ihmiset.

Takuusäätiön ja Marttaliiton lisäksi hankkeeseen osallistuivat marttapiirit, joissa toteutettiin kohderyhmille suunniteltuja neuvontakokeiluja. Talousneuvontaa pilotoitiin myös muiden hankkeen yhteistyötahojen kanssa.

Asumistalousneuvonta-hanke (ASTA)

Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen -kokeiluhankkeen (ASTA) tavoitteena oli  ehkäistä vuokra-asukkaiden velkaongelmia, häätöjä ja asunnottomuutta yhteistyössä Takuusäätiön, kaupunkien vuokrataloyhtiöiden sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n kesken.

Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen -kokeiluhanke toteutetiin vuosina 2018-2021 osana Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa ja Kestävän kaupunkikehityksen ohjelmaa. Hankkeessa olivat mukana muun muassa Helsinki, Lahti, Tampere, Turku, Espoon Asunnot ja M2-kodit.

Takuusäätiön tehtävänä oli tukea hankekaupunkeja paikallisten palvelupolkujen mallintamisessa sekä levittää ja kehittää niihin asumistalousneuvonnassa tarvittavaa tietoa, koulutusta ja työvälineitä.

Lisätietoja valtakunnallisesta kokeiluhankkeesta ja kuntien osahankkeista on Aran sivuilla.