Strategia 2021-2024

Missio 

Takuusäätiön missiona on tukea kansalaisten velkaongelmien ehkäisyä ja niiden ratkaisemiseen tähtääviä toimintoja edistämällä heidän mahdollisuutta ottaa oma taloutensa haltuun.

Arvot

  • Aktiivisuus
  • Asiantuntevuus
  • Inhimillisyys
  • Rohkeus
  • Yhteistyöhakuisuus

Visio

Vuonna 2024 Takuusäätiö on toimialansa vaikuttavin tekijä, jolla on aiempaa vakaampi
rahoituspohja. Toiminta perustuu toimintaympäristön ja omien toimintojen jatkuvaan arviointiin sekä ennakoivaan uudistamiseen.

 

Strateginen tavoiteohjelma 1: Tietoon ja hyvään ennakointikykyyn perustuva, vahva vaikuttamistoiminta talousongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi

1.1. Taloudellinen osallisuus mahdollistaa taloudellisen hyvinvoinnin

Talouden hallinnan lähtökohta on osallisuus omasta taloudesta. Jokaisella Suomessa asuvalla tulee olla omaa talouttaan koskevissa asioissa tasapuoliset ja kohtuulliset mahdollisuudet sekä tietoja ja taitoja toimia itsenäisenä talouden toimijana, ottaen huomioon erilaiset elämäntilanteet. Ongelmatilanteisiin pitää olla tarjolla ihmisten tilanteet ja eri osapuolten edut reilulla tavalla huomioivia ratkaisuja, joihin on pääsy. Palvelujen ja lainsäädännön kehittämisessä tulee hyödyntää ihmisten tosiasiallisia kokemuksia ja ymmärtää eri osapuolten näkökulmat. Pitkään jatkuvat talousongelmat eivät lähtökohtaisesti ole minkään osapuolen etu.

1.2. Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävät talouspäätökset tehdään tietoisesti

Kotitalouksien hyvinvointi tulee nähdä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävien valintojen ja toiminnan kokonaisuutena. Se mahdollistuu toimivalla vuoropuhelulla eri yksilöiden, yhteisöjen, yhteiskunnallisten toimijoiden ja instituutioiden välillä. Kotitalouksien toimintaa tulee tukea talouteen ja valintoihin liittyvällä tiedolla, ohjauksella ja välineillä, jotka mahdollistavat tietoiset ja kestävät valinnat omassa arjessa. Yhteiskunnan rakenteiden tehtävä on mahdollistaa jokaiselle taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä hyvinvointi, joka perustuu tutkittuun tietoon ja systeemiseen yhteistyöhön eri sektoreiden toimijoiden välillä.

 

Strateginen tavoiteohjelma 2: Parhaat ratkaisut kotitalouksien talousongelmiin

2.1. Takuusäätiön velkajärjestelytoiminnalla on vahva rooli osana velkajärjestelykokonaisuutta

Takuusäätiön velkajärjestelytoiminta on ollut tärkeä osa suomalaista velkaongelmien ratkaisuvälineistöä jo 30 vuotta. Talous- ja velkaongelmien kokonaisuus on muuttunut sinä aikana merkittävällä tavalla. Siksi on tärkeää käydä 2020 luvun aluksi läpi koko Takuusäätiön velkajärjestelykokonaisuus, arvioida sen rooli suhteessa muihin velkaongelmien ratkaisukeinoihin sekä suunnitella tulevien vuosien tärkeimmät kehitysaskeleet. Minkä osuuden velkojen ongelmanratkaisusta yhteiskunnassa säätiön velkajärjestely tuottaa? Millaisessa tilanteessa olevia ihmisiä säätiön velkajärjestelyllä on mahdollista auttaa parhaiten? Mitkä ovat sen toimintaedellytykset ja toiminnan menestystekijät tulevina vuosina?

2.2. Modernit ja kehittyvät palvelut tavoittavat ihmiset oikea-aikaisesti ja vahvistavat heidän taloudellista toimintakykyään

Kehittämistyötä ei ole tarkoituksenmukaista tehdä vain itse ja itseä varten, vaan sen tulee tapahtua osana laajempaa kokonaisuutta, tarjoten mahdollisuuksia kumppanuuksiin ja tarttuen niihin itse. Takuusäätiö avaa kumppanuusyhteistyötä entistä enemmän kolmannen sektorin toimijoiden lisäksi myös muiden yhteiskunnan toimijasektorien suuntaan. Kotien talouskysymykset levittäytyvät kaikkialle yhteiskuntaan, joten talousnäkökulmien kannattaa olla esillä siellä, missä ihmisiä tavoitetaan erilaisissa elämäntilanteissa. Takuusäätiön on mahdollista auttaa verkostomaisesti myös muiden alojen ammattilaisia näkemään talouden problematiikka osana omaa työkokonaisuuttaan.

Palvelukehittämisen painopiste on tulevina vuosina sähköisten palvelujen edelleen kehittämisessä, koska niiden avulla on mahdollista saavuttaa laajempi palvelupeitto. Erilliskehittämistoiminta rakennetaan tarvelähtöisesti, sopivimpien yhteistyökumppanien kanssa ja sen kautta etsitään strategiakaudella mahdollisuuksia kehittää mm. riippuvuuksien kautta velkaantuneiden palveluvalikoimaa sekä -menetelmiä.

 

Strateginen tavoiteohjelma 3: Toimintakyky on turvattu muuttuvassa toimintaympäristössä

3.1. Säätiön reagointikyky on vahva

Takuusäätiön reagointikyky edellyttää osaavaa henkilöstöä, tietoa kotitalouksien talousongelmista ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä kykyä muokata ja käyttää tätä tietoa. Säätiö tuottaa asiakaskuntansa kanssa ainutlaatuista tietoa talous ja velkaongelmista. Sillä on myös erinomaiset mahdollisuudet koota verkostojensa kautta muualla tuotettua tietoa. Saatavilla olevaa tietoa käytetään toiminnan ohjaamiseen ja johtamiseen sekä yhteiseksi hyödyksi osana verkosto ja vaikuttamistoimintaa. Muutokset eivät aina tapahdu nopeasti ja samaan aikaan tulee uutta tietoa koko ajan lisää. Toiminnan painopistevalinnoissa on huomioitava samanaikaisesti sekä pitkän aikavälin strategiset muutostarpeet että tarvittaessa myös nopea reagointi. Säätiön henkilöstön osaaminen on vahvaa, mutta ympäristön ja tarpeiden muuttuessa myös sitä on kyettävä uusintamaan jatkuvasti. Säätiön osaamisen kehittämistarpeet perustuvat toimintaympäristön ja oman toiminnan jatkuvaan arviointiin.

3.2. Säätiön taloudelliset toimintaedellytykset on varmistettu

Suomalaiset kolmannen sektorin toimijat ovat 2020 luvun alussa tilanteessa, jossa niiden on arvioitava taloudellisia toimintaedellytyksiään. Yhteiskunnallinen kysyntä kolmannen sektorin toiminnalle ja palveluille on suurempaa kuin aikaisemmin, mutta samaan aikaan niiden rahoituspohja on suuressa murroksessa. Myös Takuusäätiön on arvioitava toimintansa rahoitusmallia tulevien vuosien osalta ja pyrittävä laventamaan rahoituspohjaansa. Rahoituspohjan kehittäminen ja laventaminen vaatii uudenlaista osaamista ja uutta ajattelua. Se on koko toiminnan perusedellytys.