Historia

Takuu-Säätiö on perustettu vuonna 1990.

Perustaminen lähti liikkeelle vankilapappien aloitteesta. Ajatuksena oli luoda vapautuville vangeille keinoja rikos- ja muiden vastuiden maksamiseksi. Säätiön tehtäväksi määriteltiin velallisen maksukykyyn nähden huomattavien velkojen ja korvausten selvittämisessä avustaminen. Keskeisenä keinona oli taata pankkilainoja, joilla yhdistettiin useat eri velat yhdeksi lainaksi.

Varat takaustoimintaan saatiin vuoden 1991 Kirkon yhteisvastuukeräyksestä. Alkuun takauksia myönnettiin laitostaustaisille tai pitkäaikaisesti avohoidossa oleville, kuten vapautuville vangeille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.

Säätiön perustajat ja nykyiset taustayhteisöt ovat A-klinikkasäätiö, Evankelisluterilaiset seurakunnat Oulussa, Tampereella ja Turussa, Kirkkohallitus, Rikosseuraamuslaitos (aik. Kriminaalihuoltolaitos), Suomen Diakonialaitosten liitto ry., Suomen Katulähetysliitto ry., Kirkkopalvelut (aik. Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliitto) sekä Suomen Mielenterveysseura ry.

Lama laajensi säätiön toimintaa

1990-luvun alku

Laman myötä ylivelkaantuminen ei ollutkaan enää vain marginaaliryhmien ongelma, vaan se kosketti monia suomalaisia. Takaajat, kahden asunnon loukkuun ja yritystoimintansa kanssa vaikeuksiin joutuneet velalliset alkoivat pyytää apua juuri perustetusta säätiöstä.

Vastuu velkajärjestelylain tiedottamisesta ja kouluttamisesta

1994–2002

Velkajärjestelylaki tuli voimaan helmikuussa 1993. Seuraavana vuonna oikeusministeriö antoi Takuu-Säätiölle tehtäväksi tiedottaa velkajärjestelylaista ja kouluttaa syntymässä olevaa velkaneuvoja-ammattikuntaa sekä muita tahoja. Tämä päättyi säätiössä vuoden 2002 lopussa, kun koulutusvastuu siirtyi Kuluttajavirastolle.

Järjestelylainojen takauksia

vuodesta 1995

Kaikki ylivelkaantuneet eivät voineet hakea uuden lain mukaista velkajärjestelyä. Näiden velallisten vapaaehtoisten velkajärjestelyiden tukemiseksi käynnistettiin Velkajärjestelyrahastoprojekti vuonna 1995. Raha-automaattiyhdistys myönsi takaustoimintaan 60 miljoonan markan suuruisen varauksen takaustappiota varten. Tästä eteenpäin Takuu-Säätiö siis takasi velallisen pankista nostettavan järjestelylainan, jolla maksettiin kerralla kaikki velkojien saatavat pois. Kohderyhmänä olivat  kaikki Suomessa asuvat yksityishenkilöt.

Takaustoiminta vakinaistui vuonna 1998. Nykyisin takaustoiminta on yksi säätiön perustehtävistä.

Neuvontanumero Velkalinja

vuodesta 1995

Säätiö ylläpitää valtakunnallista maksutonta puhelinneuvontaa velallisille.

Sosiaalisen luototuksen projekti

1998–2002

Takuu-Säätiö osallistui sosiaalisen luototuksen kokeiluun vuosina 1998–2001 järjestöpuolen edustajana. Muut osallistujat olivat kahdeksan kuntaa eri puolilta Suomea. Tarkoituksena oli tarjota pienituloisille talouksille lainaa tavanomaisia kodin hankintoja ja terveydenhoitomenoja varten. Käytännössä lainaa tarvittiin kuitenkin useimmiten aiemmin syntyneiden laskujen ja kulutusluottojen maksuun.

Säätiön sosiaalisen luototuksen -toiminta päättyi, kun laki sosiaaliluototuksesta tuli voimaan 2003. Siitä lähtien kunnat ovat voineet myöntää luottoa asukkailleen.

Velkasovinto-ohjelma

toukokuu 2002 – elokuu 2004

Takuu-Säätiö oli allekirjoittajaosapuolena pankkien ja valtion välisessä velkasovintoasiakirjassa, jonka tarkoituksena oli järjestellä pääosa lama-ajalta olevista pankkitaustaisista veloista. Säätiön vastuulla oli sovinto-ohjelman edistäminen tarjoamalla muun muassa asiantuntijaneuvontaa sekä takauksia lama-ajan velkojen järjestelemiseksi.

Omille jaloille -projekti

2007-2009

Kahdeksan eri järjestön yhteishanke. Toiminnasta kerrotaan enemmän alla.

Omille jaloille -hanke

Raha-automaattiyhdistys myönsi Omille jaloille -projektissa kehitetylle toimintamallille jatkorahoitusta vuosille 2010–2011. Toiminta on valtakunnallinen verkostohanke, jossa yhteistyökumppaneina on useita sosiaali- ja terveysalan järjestöjä.

Omille jaloille -toiminta auttaa vaikeissa elämäntilanteissa olevia, erityisesti päihde- ja rikostaustaisia sekä mielenterveys- ja peliongelmaisia henkilöitä heidän talous- ja velkaongelmissaan. Toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön, joissa koulutuksen saaneet vapaaehtoisina toimivat vertaiset ja tukihenkilöt opastavat talousvaikeuksissa olevia henkilöitä auttamisjärjestelmien piiriin.

Työllä tukea vankien velanhoitoon

syyskuu 2010 – huhtikuu 2011

Vankien velkaneuvonnan projektissa etsittiin uusia keinoja vankien velkojen selvittämiseen ja hoitamiseen rangaistuksen aikana. Saatujen kokemusten pohjalta tehtiin ehdotus velkaneuvonnan suositeltavista käytännöistä ja vankeuslain uusiksi, käyvän palkan säännöksiksi. Loppuraporttiin voit tutustua Takuu-Säätiön verkkosivujen Tutkimuksia ja selvityksiä -osiossa.

Yhteisvastuun kotimainen keräyskohde

2012

Takuu-Säätiö oli kirkon Yhteisvastuukeryksen kotimainen keräyskohde vuonna 2012. Keräyksestä saatiin 600 000 euron pääoma, josta myönnetään pienituloisille pienlainoja.

Säätiön Pienlaina-projekti kokeilee ja kehittää uudenlaista sosiaalista pienlainatoimintaa vuosina 2013-2017.

Uudet säännöt

2016

Säätiölain muuttumisen takia Takuusäätiön sääntöjä muutettiin ja valtuuskunta hyväksyi säätiön uudet säännöt marraskuussa 2016. Uusien sääntöjen myötä muun muassa säätiön hallinto muuttui ja säätiön nimen kirjoitusasu muutettiin muotoon Takuusäätiö.

Mun talous -hanke

2013-2017

Mun talous -hanke oli Nuorisoasuntoliiton, Nuorisosäätiön, Suomen Setlementtiliiton ja Takuusäätiön yhteishanke. Hankkeen tavoitteena oli edistää nuorten taloudellista lukutaitoa ja ennaltaehkäistä nuorten talousongelmia.

Takuusäätiö kehitti Kysy rahasta -chatin osana hanketta. Chat jäi Takuusäätiön palveluksi hankkeen päätyttyä.

Lue lisää Mun talous -hankkeesta

Talouspolku

2016-2017

Talouspolku-hankkeen tavoitteena oli selvittää tarpeita ja kehittää toimintatapoja Takuusäätiön erityisryhmien parempaan palvelemiseen ja tavoittamiseen. Takuusäätiön erityisryhmiä ovat päihde- ja mielenterveyskuntoutujat sekä ihmiset, joilla on rikostausta, peli- tai ostoriippuvuus.

Lue lisää Talouspolusta

Takuusäätiön pienlaina -projekti

2013-2017

Takuusäätiön pienlaina -projektissa kokeiltiin ja kehitettiin uudenlaista pienluototusta, joka ennaltaehkäisee pienituloisten kotitalouksien ylivelkaantumista ja täydentää nykyistä kuntien sosiaalista luototusta. Lisäksi projektissa kehitettiin välineitä kotitalouksien taloudenhallinnan tueksi, esimerkiksi penno.fi -palvelu.

Lue lisää Pienlainaprojektista

Palautetyökalu