Markkinoidaanko sosiaalisessa mediassa liian helppoja ja nopeita ratkaisuja maksuvaikeuksiin?

On ymmärrettävää, että nopea ratkaisu tiukassa tilanteessa houkuttaa ja somessa vastaan tulevaan tarjoukseen on helppo tarttua. Takuusäätiössä näemme kuitenkin konkreettisesti sen, että tällainen ratkaisu voi auttaa vain lyhyen hetken eteenpäin, kirjoittaa Takuusäätiön johtaja Minna Markkanen.

Kuluttaja-asiamies on puuttunut kuluttajaluottojen jälleenrahoituspalvelua tarjoavan Anyfinin Instagramissa harjoittamaan vaikuttajamarkkinointiin. Kuluttaja-asiamies katsoi ratkaisussaan markkinoinnin olevan sekä harhaanjohtavaa että rikkovan hyvää luotonantotapaa muun muassa siksi, että luotonotto esitettiin kuluttajalle taloudenhallintakeinona. Kuluttajalle ei myöskään selkeästi kerrottu luottoon sovellettavasta korosta ja sen määräytymisperusteista.

Kuluttaja-asiamiehen ratkaisu paljastaa luottomarkkinointiin sekä sosiaalisen median vaikuttajamarkkinointiin liittyvät riskit, jotka kohdistuvat erityisesti nuoriin aikuisiin tai muutoin haavoittuvassa asemassa oleviin. Ilmiö näkyy myös Takuusäätiön asiakaskunnassa kulutusluottokierteinä, joita on ensin yritetty ratkaista erilaisilla jälleenrahoitus- tai yhdistelylainapalveluilla. Näiden kaupallisten ratkaisujen epäonnistuttua asiakkaat kääntyvät Takuusäätiön puoleen. Olemmekin Takuusäätiössä monesti pohtineet, markkinoidaanko maksuvaikeuksiin liiankin helppoja ja nopeita näennäisratkaisuja.

Sosiaalinen media kärjistää nuorten talousosaamisen puutteita

Tutkimuksissa on todettu, että nuorten aikuisten talousosaamisessa on puutteita, joita sosiaalinen media osaltaan kärjistää. Sosiaalisen median ja somevaikuttajien merkitys nuorten elämässä on kasvanut ja nuoret rakentavat kuluttajaidentiteettiään nimenomaan sosiaalisessa mediassa. Somevaikuttajien seuraaminen on tutkimusten mukaan myös yhteydessä nuorten materialistisiin arvoihin ja kulutuspäätöksiin. Lisäksi sosiaalinen media ja muut digiympäristöt lisäävät impulsiivista ostoskäyttäytymistä ja sitä kautta myös velkaantumista. Myös kuluttaja-asiamies kiinnitti ratkaisussaan huomiota samankaltaisiin seikkoihin: ”Anyfinin käyttämien vaikuttajien seuraajat ovat valtaosin nuoria aikuisia. Kuluttajien ja luotonantajien intressit ovat luottomarkkinoilla usein ristiriidassa keskenään, ja erityisesti nuorille aikuisille suunnattujen kuluttajaluottojen osalta korostuu resurssien ja osaamisen epätasapaino elinkeinonharjoittajien eduksi.”

Yllä olevan perusteella voikin perustellusti kysyä, miten hyvin nuoret (myös vanhemmat ikäluokat) osaavat arvioida luotto- ja vaikuttajamarkkinointia, jossa korostetaan nopeaa ja vaivatonta ratkaisua maksuongelmiin. Pystyvätkö he hyvän luotonantotavan mukaisesti harkitsemaan päätöstään riittävän huolellisesti ja kartoittamaan myös muita mahdollisia vaihtoehtoja, jotka voisivat olla heidän tilanteeseensa parempia? Vaikka somevaikuttajilla olisikin vilpitön tarkoitus auttaa maksuongelmissa olevia seuraajiaan, onko heillä riittävästi ymmärrystä talousongelmien moniulotteisesta luonteesta ja talousosaamisen sudenkuopista? Pelkkä lakipykälien noudattaminen ei vielä välttämättä riitä vastuulliseen toimintaan.

Nopea ja helposti saatavilla oleva luotto voi johtaa velkakierteeseen

Maksuongelmat voivat johtaa velkakierteeseen, jos niitä yritetään ratkaista nopeasti uudella luotolla kiinnittämättä huomiota velkaantumisen taustalla oleviin syihin, talousosaamiseen ja oman talouden kokonaistilanteeseen. Ongelmat näkyvät selvästi Takuusäätiön asiakkailla. Heillä on tyypillisesti lukuisia erilaisia kulutusluottoja, joiden joukossa on myös Anyfin. Seuraammekin Takuusäätiössä aitiopaikalta uusien luottotuotteiden markkinoille saapumista, sillä uudet luotontarjoajat näkyvät lähes saman tien asiakkaidemme velkalistoilla. Tämän perusteella voi todeta, että luottomarkkinoiden tarjoamat jälleenrahoitus- ja yhdistelylainapalvelut ovat lisääntyneet viime vuosina todella paljon ja myös niiden markkinointi sosiaalisessa mediassa on ollut silmiinpistävää. Ylilyönneiltäkään ei ole vältytty, mistä esimerkkinä kuluttaja-asiamiehen antama ratkaisu.

On ymmärrettävää, että nopea ratkaisu tiukassa tilanteessa houkuttaa ja somessa vastaan tulevaan tarjoukseen on helppo tarttua. Takuusäätiössä näemme kuitenkin konkreettisesti sen, että tällainen ratkaisu voi auttaa vain lyhyen hetken eteenpäin. Riskit liittyvät erityisesti velkakierteisiin, joissa on tyypillistä epärealistinen toivo siitä, että talousongelmiin olisi helppoja ja nopeita ratkaisuja. Seurauksena voi olla syvenevä velkakierre. Tähän kiinnitti huomionsa myös kuluttaja-asiamies edellä mainitussa päätöksessään: ”Huolimatta siitä, tarjoaako yritys kuluttajaluottoja ainoastaan sellaisille asiakkaille, joilla on jo olemassa olevia kuluttajaluottoja, kuluttajaluotoissa on kyse monimutkaisista ja velkaantumisriskin sisältävistä hyödykkeistä. Kuluttajan tulee aina pystyä harkitsemaan huolellisesti luoton ottamista ja sen vaikutuksia kuluttajan omaan talouteen. Vaikka Anyfinin palvelun kautta kuluttajan ei ollut mahdollista saada suoraan lisää rahaa tililleen, luoton siirtäminen yritykselle ei vaikuta esimerkiksi kuluttajan luottokortin luottorajaan tai mahdollisuuteen käyttää samaa palvelua uudelleen. Kuluttajan luoton siirtäminen Anyfinille ei siten tarkoita sitä, etteikö kuluttaja voisi jatkaa luoton ottamista ja kuluttajan velkataakka edelleen kasvaa.”

Olemme Takuusäätiössä kiinnittäneet huomiota myös siihen, että luottojen korot voivat nousta hyvinkin korkeiksi, jopa lakisääteiseen 20 prosentin korkokattoon saakka. Arviointia vaikeuttaa se, että korko määräytyy asiakaskohtaisesti vasta sen jälkeen, kun asiakas on tehnyt luottohakemuksen. Markkinoinnissa esitetään vain viitteellinen esimerkkilaskelma, jonka perusteella voi olla vaikea arvioida lopullista korkoa tai sitä, onko kyseinen luotto markkinoiden edullisiin puhumattakaan ei-kaupallisista velkojen järjestelyvaihtoehdoista.

Takuusäätiön neuvo maksuongelmissa on se, että aina kannattaa rauhassa selvittää eri vaihtoehdot eikä tarttua nopeasti ensimmäiseen sosiaalisessa mediassa eteen tulevaan tarjoukseen. Selvittely voi vaatia aikaa ja vaivaa, mutta johtaa lopulta kestävämpään ja edullisempaan ratkaisuun. Jos omat voimavarat tai talousosaaminen eivät riitä vaihtoehtojen kartoittamiseen, voi apua saada esimerkiksi Takuusäätiön maksuttomasta neuvontapalvelusta.

Lähteet:
Hyvä luotonantotapa ja markkinoinnin harhaanjohtavuus. Kuluttaja-asiamiehen ratkaisu 30.4.2024.

Heikko talousosaaminen tekee nuorista aikuisista haavoittuvia. DigiConsumers -tutkimushankkeen tuloksia ja suosituksia 13.2.2024.

Sosiaalinen media on nuorille tärkeä kuluttajaidentiteetin muokkaaja – somevaikuttajien seuraamisella suora yhteys nuorten ostoaikeisiin. Jyväskylän yliopiston tiedeuutinen 19.7.2023.

Kuvituskuva: Unsplash

Oliko sivusta sinulle hyötyä?