EU:n logo. Euroopan unionin osarahoittama.

Kotoutumisen tukeminen taloustaitoja vahvistamalla

Kuvittele hetkeksi itsesi tilanteeseen: Olet saapunut uuteen maahan, jonka kieli on sinulle tuntematon ja kulttuuri vieras. Katsot kadulla ympärilläsi olevia mainoskylttejä, joista et ymmärrä sanaakaan. Huomaat vain tuttujen brändien mainokset, jotka näyttävät samalta ympäri maailmaa. Sinulla ei ole tietoa maan valuutasta tai tahoista, jotka pystyisivät opastamaan sinua talousasioissa. Et tiedä, millainen rahan arvo kyseisessä maassa on etkä hinnoista kauppojen hyllyillä. Joudut miettimään tarkasti, mihin kaikkeen kukkarossasi olevat rahat tällä kauppareissulla riittävät.

Maahanmuuttajien taloushaasteiden taustalla vaikuttavat monet seikat

Maahanmuuttajien taloushaasteet ovat sekä Takuusäätiön että yhteistyökumppaneiden tekemien havaintojen mukaan kärjistyneet ja yleistyneet. Taustalla on monia tekijöitä, jotka johtuvat usein silkasta tietämättömyydestä ja taitamattomuudesta. Monimutkainen palvelujärjestelmä, etuuksien eritahtinen maksuaikataulu, eläminen kulutusyhteiskunnassa ja pikaluottojen tiheätahtinen markkinointi ovat muutamia esimerkkejä siitä, mitä velkaantumisen ja taloushaasteiden taustalla voi olla.

Maahanmuuttajien taloushaasteista ei ole juurikaan tutkittua tietoa tarjolla, lukuun ottamatta muutamia yksittäisiä tutkimuksia. THL:n raportissa ”Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi – Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa” todettiin, että maahanmuuttajat asuvat kantaväestöä yleisimmin vuokralla sekä ahtaasti. Tämän taustalla ovat maahanmuuttajien niukemmat taloudelliset resurssit, kantaväestöä heikompi työllisyysaste ja työllisyystilanne. Ei-länsimaista tulevat maahanmuuttajat asuvat yleensä ahtaammin kuin kantaväestöön lukeutuvat. Raportissa todettiin myös, että Suomen aikuisväestöstä vain n. 9 % ilmoitti kokevansa toimeentulonsa hankalaksi, kun taas somalialaistaustaisista 39,3 % ja kurditaustaisista jopa 50,9 % ilmoitti kokevansa toimeentulonsa hankalaksi.

Kotouttavat taloustaidot -hankkeessa vahvistetaan ammattilaisten ja maahanmuuttajien talousosaamista

Takuusäätiön Kotouttavat taloustaidot -hankkeessa pyritään saamaan lisätietoa kotoutuvien maahanmuuttajien ja heitä kohtaavien ammattilaisten kokemuksista järjestämällä muun muassa Erätauko-dialogeja, joissa keskustellaan talousosaamisen eri ulottuvuuksista. Hankkeen aikana toteutettavilla taloustaitokursseilla käsitellään konkreettisesti rahaan ja talouteen liittyviä asioita. Kursseilla pohditaan muun muassa omaa rahasuhdetta, välttämättömiä menoja ja arjen ostoksia sekä velkaantumisen kysymyksiä. Taloustaitokursseilta asiakkaat saavat käyttöönsä tarvittavia tietoja ja taitoja toimiakseen itsenäisesti ja tasavertaisesti suomalaisessa yhteiskunnassa. Kurssit järjestetään selkokielellä, joka tukee kotoutumista.

Suomen Pankki yhdessä Oikeusministeriön ja talousosaamisen toimijaverkoston kanssa on sitoutunut edistämään suomalaisten talousosaamista. Talousosaamisen strategiana on, että suomalaisten talousosaaminen on maailman parhainta vuoteen 2030 mennessä. Kotouttavat taloustaidot -hankkeessa tehtävä toiminta tukee talousosaamisen strategiaa sekä sitä, että jokaisella olisi tietopohja omaan rahasuhteeseen ja talouden hallintaan.

Niina Lehtimäki
Projektikoordinaattori
Kotouttavat taloustaidot -hanke, Takuusäätiö

Lähteet:
Castaneda, A E., Rask, S., Koponen, P., Mölsä, M. & Koskinen, S. (toim.). (2012) Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. Raportti 61/2012. Tampere: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy., 59–63. https://www.julkari.fi/handle/10024/90907