Lausuntopyyntö työryhmän loppumietinnöstä yrityksen saneerauksesta annetun lain kehittämiseksi

Takuusäätiö pitää työryhmän mietinnössä yrityssaneerausmenettelyyn ehdotettuja muutoksia perusteltuina ja tarpeellisina. Muutosten tavoitteena on edistää taloudellisissa vaikeuksissa olevien mutta elinkelpoisten yritysten mahdollisuutta päästä riittävän varhaisessa vaiheessa ja nykyistä nopeammin kustannuksiltaan kohtuulliseen saneerausmenettelyyn. Asetetut tavoitteet toteutuessaan hyödyttävät kaikkia osapuolia.

Loppumietinnön nykytila-arvioinnissa on tuotu esille, että iso osa yrityssaneerauksista kohdistuu mikro- ja pieniin yrityksiin. Yksityishenkilön velkajärjestelyuudistuksessa helpotettiin pienyrittäjien pääsyä velkajärjestelyyn. Se on menettelyltään ja kustannuksiltaan muita maksukyvyttömyysjärjestelyitä edullisempi vaihtoehto pienyrittäjälle ja sitä toivottavasti hyödynnetään jatkossa enemmän. Mutta muitakin sujuvia ja kustannustehokkaita välineitä tarvitaan ja siksi nyt esitetyt muutokset yrityssaneerauslakiin ovat aiheellisia.

Tunnistettu tosiasia on, että yrittäjät yrittävät ensin pärjätä itse ja hakevat apua talous- ja
maksuvaikeuksiinsa tai hakeutuvat järjestelyihin usein liian myöhäisessä vaiheessa. Takuusäätiön asiakaskokemuksen mukaan pienillä yrityksillä yrityksen ja oman talouden erottaminen tuottaa vaikeuksia. Rahat menevät ns. helposti sekaisin. Tästäkin näkökulmasta on tärkeää, että ongelmiin pystytään yrityksen näkökulmasta tarttumaan mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti ja joustavasti.

Takuusäätiö painottaa tiedon lisäämistä, jotta vaikeuksia tunnistetaan ajoissa ja löydetään tarjolla oleva apu. On siis tärkeää edelleen lisätä yrittäjien tietoisuutta käytettävissä olevista
avustajatahoista ja keinoista, joilla pyritään tarttumaan ja ehkäisemään varhaisessa vaiheessa yritysten talous- ja maksuvaikeuksia. Suomessa käytettävissä olevat Yrittäjien talousavun verkosto ja Early Warning -palvelu ovat avainasemassa niin viestinnässä kuin käytännön toiminnassa.

Takuusäätiö jakaa työryhmän kannan, että näille toiminnoille on varmistettava riittävä resurssointi ja toimintaedellytykset.

Backman-Grönqvist Minna
Takuusäätiö sr.