Lausuntopyyntö: Sosiaaliturvaetuuksien ulosmittaus; työryhmän mietintö

Asia: VN/10364/2022

Sosiaaliturvaetuuksien ulosmitattavuuden sääntelyn keskittäminen pääasiassa ulosottokaareen selkeyttäisi ja yksinkertaistaisi sääntelyä. Lähtökohtaisesti Takuusäätiö pitää hyvänä tavoitteena sääntelyn selkeyttämistä, koska se lisää sen ymmärrettävyyttä. Nykyinen sääntely on kansalaisille vaikeasti hahmotettavaa ja ymmärrettävää, mikä lisää epävarmuutta sen yhdenvertaisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Tavoitteeksi on hyvä asettaa, että vaikeassakin elämäntilanteessa tai heikommassa asemassa oleva pystyy riittävällä tavalla ennakoimaan toimeentuloaan ja oikeuksiaan. Esitettyjen muutosten vaikutuksia on kuitenkin syytä selvittää ja arvioida perusteellisesti ennen niiden toteuttamista, jotta ulosottovelallisten tasapuolinen kohtelu toteutuu eikä minkään
velallisryhmän asema heikkene tai vaikeudu kohtuuttomasti. Vaikka sääntelyn yksinkertaistaminen on hyvä tavoite, se ei kuitenkaan saa olla itseisarvo, jos siitä aiheutuu kohtuuttomia seurauksia ulosottovelallisille tai muutokset vaikeuttavat entisestään heikommassa asemassa olevien ja esimerkiksi lapsiperheiden tai eläkeläisten toimeentuloa.

Lue lausunto kokonaisuudessaan lausuntopalvelu.fi -sivustolta.