Lausuntopyyntö sosiaalisen luototuksen uudistamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta

Voimassa olevassa laissa sosiaalinen luototus on määritelty sosiaalihuoltoon kuuluvaksi
luotonannoksi, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Esitysluonnoksessa esitetään sosiaalisen luototuksen muuttamista lakisääteiseksi tehtäväksi, jonka järjestämisvastuu kuuluu hyvinvointialueille. Hyvinvointialueet voisivat määrittää sosiaalisen luototuksen sisällön ja laajuuden alueellaan esiintyvän tarpeen mukaisesti. Esitysluonnos sisältää myös säännökset vapaakuukausien ja maksuvapautuksen myöntämisestä.

Sosiaalinen luototus on tällä hetkellä ollut käytössä noin 30 kunnassa, joiden väestökattavuus on suunnilleen puolet suomalaisista. Sitä käytetään lähinnä velkojen järjestelyyn, vaikka nykyinen laki sosiaalisesta luototuksesta mahdollistaa sen käytön myös hankintojen ja menojen kattamiseen. Käytännössä pienituloisen ja/tai maksuhäiriöisen on vaikea saada kohtuuhintaista ja -ehtoista lainaa luottomarkkinoilta, vaikka heilläkin luonnollisesti esiintyy lainatarvetta.

Takuusäätiö kannattaa sosiaalisen luototuksen valtakunnallistamista, jotta se on yhdenvertaisesti kaikkien kansalaisten saatavilla ja käytettävissä.

Lue Takuusäätiön lausunto ja huomiot esitysluonnokseen liittyen kokonaisuudessaan Lausuntopalvelusta.