Lausuntopyyntö kuluttaja-asiamiehen linjauksesta Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä

Asia: KKV/24/14.08.01.03/2023

Takuusäätiö pitää tärkeänä, että kuluttaja-asiamies antaa kuluttajaperintää ohjaavia linjauksia ja että niitä päivitetään tarpeen mukaan. Hyvä perintätapa ja siihen tähtäävät linjaukset ovat tarpeellisia perintää tekeville tahoille. Esimerkit kuluttaja-asiamiehen kannanotoista ja linjauksista antavat välineitä hyvän perintätavan toteuttamiselle ja toteutumiselle kuluttajaperinnässä. Tämän lisäksi on tärkeää, että velallisille kerrotaan riittävästi perintäprosessista ja heidän oikeuksistaan.

Takuusäätiön asiakastyössä on noussut esille muutamia velallisen vaikeaksi kokemia asioita.

Perintälain mukaan vanhentunutta saatavaa ei saa periä. Velallisella ei välttämättä ole tietoa, miten saatava vanhenee lopullisesti eikä hän siten osaa valvoa oikeuksiaan. Takuusäätiön asiakkaiden velkaluetteloissa on aika ajoin mukana vanhentuneita velkoja, joita peritään edelleen. Ne saadaan pois perinnästä yhteydenotolla velkojaan tai perintätoimistoon, mutta asiakas itse ei ole osannut kiinnittää asiaan huomiota. Sekaannusta aiheuttaa myös velan lopullinen vanhentuminen ja erityisesti, jos se vanhenee ennen kuin saatava on tullut kokonaan maksetuksi. Esimerkkinä vanha velka, johon haettu tuomio on uusi. Vaikka tästä säädetään laissa velan vanhentumisesta, sen sisältö ei ole kovin hyvin kuluttajien tiedossa ja he voivat jatkaa saatavan maksamista, vaikka velka olisi jo vanhentunut.

Käytännön esimerkkinä vanhoihin saataviin helmikuussa 2023 saatu yksipuolinen tuomio.
Velkomuksen perusteena on irtaimen kauppaan perustuvia osamaksusaatavia, joiden alkuperäiset eräpäivät ovat syyskuu 2004 – maaliskuu 2005. Jokaista erää on peritty erikseen. Lopputuloksena on viivästyskorkojen kera noin 1 800 euron velka, josta pääoman osuus on alle 400 euroa ja perintäkulujen noin 700 euroa.

Perinnän viivyttäminen aiheuttaa lisäkuluja velalliselle. Hyvä perintätavan mukaista on välttää kohtuuttomien tai tarpeettomien kulujen kertyminen. Velalliset eivät usein ole tietoisia mahdollisuudestaan saada vapaaehtoinen perintä keskeytettyä, eikä varsinkaan sen vaikutuksista sen jälkeisiin perintätoimiin ja siitä aiheutuneisiin kuluihin.

Näiden asiakastyössä vastaantulevien tietoaukkojen takia Takuusäätiö pitää erityisen tärkeänä riittävää tiedonantoja, jotta velallisella on aito mahdollisuus oikeuksiensa valvomiseen. Takuusäätiö puoltaa myös Kuluttajaliiton esille nostamaan tarpeen antaa velallisille nykyistä tehokkaammin ja useammalta taholta tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 11 §:n sisältämästä mahdollisuudesta jättää lasku perimättä tai alentaa sitä. Niiden perintä tai ulosmittaus kohdistuu usein jo valmiiksi heikoimmassa asemassa oleviin velallisiin ja olisi vältettävissä lain mahdollistaman keinon tehokkaammalla hyödyntämisellä.

Backman-Grönqvist Minna
Takuusäätiö sr.