Lausuntopyyntö ehdotuksesta Suomen talousosaamisen edistämisen kansalliseksi strategiaksi

1. Mitä suomalaisten talousosaamiseen liittyviä tilanne- tai olosuhdetekijöitä olisi erityisesti otettava huomioon kansallisessa talousosaamisen strategiassa?

Ehdotuksessa on huomioitu laajasti toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja nostettu hyvin esille eri kohderyhmiä ja niiden toisistaan poikkeavia tarpeita. Jokainen kansalainen tarvitsee perustason talousosaamista. Omien elämänvaiheiden ja toimintaympäristön muuttuessa myös taloustaitojen tarve muuttuu. Sosiaalisen median ja mainonnan vaikutus on viime vuosina kasvanut vahvasti. Toisella puolella painavat kohtuullisen ja kestävän elämisen ja kulutuksen näkökulmat. Rahaan liittyy edelleen paljon tabuja, sen puuttumiseen tai siitä johtuviin vaikeuksiin häpeää. Haasteena talousosaamisen tasaisessa edistämisessä saattaa olla, etteivät osattomuutta kokevat koe olevansa kohderyhmää ja toisaalta hyvin koulutetut /toimeentulevat eivät koe olevansa tiedon tarpeessa.

Lähimenneisyydessä rahamaailman ja talouden toiminnan välineet ovat muuttuneet ja kehittyneet olennaisella tavalla. Muutostahti on ollut nopeaa ja se on ollut jatkuvaa. Esimerkiksi maksamistavat, sopimusjärjestelmät ja rahankäytön muodot muuttuvat vuosittain. Jatkossakin on talousosaamisen taso voitava suhteuttaa muuttuneisiin tarpeisiin. Strategia ei siis voi koskaan tulla valmiiksi, vaan sen tulee pikemminkin olla toimintatapa, jolla ihmisten talousosaamista kyetään jatkuvalla tavalla ylläpitämään muuttuvassa kuluttajatalouden maailmassa.

Lue lausunto kokonaisuudessaan lausuntopalvelusta.