Takuusäätiön lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunta
Lakivaliokunta

Takuusäätiö pitää nyt esitettyä väliaikaista muuttamista erittäin tärkeänä ja nopeana reaktiona vallitsevaan tilanteeseen. Suomalaisen kansantalouden toimintakyvyn, työllisyyden ja kotitalouksien toimeentulon turvaamisen kannalta väliaikainen lainsäädäntö on erittäin tärkeää, koska sillä turvataan paremmat edellytykset yhteiskunnalle selviytyä uuteen nousuun COVID-19 -epidemian jälkeisessä ajassa. Takuusäätiö kannattaa nyt tehtyä esitystä ja pitää sitä selkeästi parempana kuin esityksen 5. luvussa esitettyjä vaihtoehtoisia esityksiä. Takuusäätiö haluaa samalla kiinnittää lakivaliokunnan huomion vielä seuraaviin seikkoihin.

  • Valtaosa velkojien tekemistä konkurssihakemuksista perustuu selvityksen mukaan siihen, ettei velallinen ole viikon kuluessa velkojan maksukehotuksesta maksanut velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa. Poikkeuksellisena epidemia-aikana on runsaasti erilaisia tekijöitä, jotka saattavat ketjuuntuessaan vaikuttaa maksukykyyn tai tekniseen maksusuoritukseen. Takuusäätiön arvion mukaan viikon määräaika on tällaisessa tilanteessa liian lyhyt.
  • Vuonna 2019 verohallinto ja vakuutuslaitokset (pääosin työeläkeyhtiöt) ovat toimineet konkurssin hakijoina yhteensä noin 60 %:ssa hakemuksissa. Verohallinnon helpotukset maksujärjestelyjen ehtoihin ja työeläkeyhtiöiden vastaantulo tarjoamalla riittäviä joustomahdollisuuksia, ovat jo sinällään kokonaisuuden kannalta erittäin hyviä ja tehokkaita keinoja ehkäistä ongelmia monen yrityksen kannalta.
  • Lainsäädännön väliaikainen muuttaminen toimii tehokkaana keinona COVID-19 -viruksen aiheuttaman epidemian ylimenokauden aikana. Takuusäätiön arvion mukaan nopea paluu epidemiaa edeltäneeseen talouden tilaan, lääketieteellisen epidemian jo taituttua, ei ole kuitenkaan kaikilta osin mahdollista. Yritysten talousvaikeudet tulevat todennäköisesti ketjuuntumaan, jonka vuoksi toimenpiteiden vaikuttavuutta tulee pystyä arvioimaan myös epidemian jo taituttua ja tarttumaan tarvittaviin toimenpiteisiin yhtä nopeasti, kuin nyt ollaan tekemässä. Sillä tavoin on mahdollista turvata suomalaisen talouden toimintakyky, työllisyys ja kotitalouksien kulutuskyky.

Helsingissä 16.4.2020

Juha A. Pantzar

toimitusjohtaja, Takuusäätiö

Minna Backman

johtaja / lakimies, Takuusäätiö