EU:n logo. Euroopan unionin osarahoittama.

Kotoutumista tuetaan taloustaitoja vahvistamalla

Uudessa Kotouttavat taloustaidot -hankkeessa vahvistetaan maahan muuttaneiden ja heitä kohtaavien kotoutumistyön ammattilaisten talousosaamista. Hanke toteutetaan vuosina 2023-2025 EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotoutumisrahaston (AMIF) tuella.

Talousosaaminen tärkeässä roolissa myös kotoutumisessa

Riittävä talousosaaminen on välttämätön edellytys sujuvalle arjelle uudessa kotimaassa. Maahan muuttaneet tarvitsevatkin erilaisia tietoja ja taitoja voidakseen toimia itsenäisenä ja tasavertaisena talouden toimijana suomalaisessa yhteiskunnassa. Takuusäätiön ja yhteistyökumppaneiden havaintojen perusteella maahan muuttaneet kohtaavat erilaisia taloudellisia haasteita muun muassa heikon talousosaamisen, puutteellisen kielitaidon sekä suomalaisen yhteiskunnan puutteellisen tuntemuksen vuoksi.

– Talousneuvonnan ja -ohjauksen kehittämisessä ei ole juurikaan huomioitu maahanmuuttajien erityistarpeita. Sekä kotoutumistyössä että talousneuvonnassa tarvitaan uudenlaista ajattelua ja kehittämistyötä maahan muuttaneiden talous- ja velkaongelmien ehkäisyn tehostamiseksi, kertoo Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha A. Pantzar.

Hankkeen aikana vahvistetaan maahan muuttaneiden talousosaamista kehittämällä ja mallintamalla kolmansien maiden kansalaisille suunnattu selkokielinen taloustaitokurssi sekä taloustaitoja vahvistavaa selkokielistä, tietoa ja toiminnallisia harjoitteita sisältävää kurssimateriaalia.

Hankkeessa tuetaan myös kotoutumistyön ammattilaisia

Hankkeen aikana koulutetaan kotoutumistyön parissa työskenteleviä ammattilaisia, jotta heillä olisi paremmat valmiudet tukea maahan muuttaneiden kestävää taloudenhallintaa. Hankkeen aikana rakennetaan Howspace-alustalle ammattilaisille suunnattu, vertaisoppimista hyödyntävä verkkokurssi, joka tarjoaa tietoa talous- ja velka-asioista ja konkreettisia menetelmiä raha-asioiden puheeksi ottamiseen ja käsittelyyn.

– Takuusäätiöltä on jo vuosia toivottu kotoutumistyön tarpeisiin soveltuvia työkaluja, joten kehittämistyölle on olemassa valmis tilaus ja tarve. Kokemustemme perusteella talouskysymykset kiinnostavat ammattilaisia, mutta kouluttautumiselle voi olla haastavaa löytää aikaa muulta työltä. Ammattilaisten osallistumiskynnystä madalletaan toteuttamalla ammattilaisille suunnattua koulutusta aika- ja paikkasidonnaisuuksista vapaan verkkokurssin muodossa, kertoo Takuusäätiön erilliskehittämisestä vastaava johtaja Aura Pylkkänen.

Hankkeen päätuotoksena valmistuu kehittämistyön tulokset kokoava maahan muuttaneiden talousohjauksen sähköinen työkalupakki. Pakkiin kootaan verkkovalmennuksen hyödyllisimmiksi koetut ja arvioidut sisällöt sekä taloustaitojen kurssin mallinnus ja testatut materiaalit.

Takuusäätiössä hankkeen toteutuksesta vastaa projektikoordinaattori. Kehittämistoimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä hankkeen yhteiskumppaneiden kanssa. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Omnian osaamiskeskus maahanmuuttajille, Kalliolan setlementti, Suomen Diakoniaopiston Toimintakeskus Sovinto, Monik ry, Moniheli ry sekä Suomen Pakolaisapu ry.

Lisätietoja:
Aura Pylkkänen
aura.pylkkanen[at]takuusaatio.fi
050 352 6210