Takuusäätiön kommenttilausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Oikeusministeriö

Takuusäätiö pitää nyt esitettyä muutosta vahvana toimenpiteenä ongelmallisen kuluttajaluototuksen aiheuttamien häiriöiden vähentämiseksi erityistilanteessa. Esityksellä tulee todennäköisesti olemaan voimakkaita seurauksia luottomarkkinoiden kannalta. Tältä osin Takuusäätiö haluaa kiinnittää huomiota vielä seuraaviin seikkoihin.

  • Ongelmavelkaisia kotitalouksia on Takuusäätiön arvion mukaan selkeästi enemmän, kuin yleisimmin käytetyt mittarit antavat olettaa. Useimmiten käytetty mittari eli ns. maksuhäiriöisten henkilöiden lukumäärä kertoo velkaongelman kannalta niiden ongelmavelkaisten lukumäärän, joiden osalta velkaongelmakierre on jo katkennut luottokelpoisuuden puutteeseen. Enemmistö Takuusäätiön omiin neuvontapalveluihin yhteyttä ottavista ihmisistä on jo parin vuoden ajan kuitenkin koostunut niistä, joilla ei vielä ole maksuhäiriömerkintää, mutta joilla samaan aikaan on maksutietojen mukaan selkeä ylivelkaongelma. Käytännössä he ovat vain pystyneet siirtämään maksuhäiriömerkintäänsä eteenpäin, ottamalla lisää lainaa. Luottomarkkinoiden kiristyessä heidän mahdollisuutensa maksaa velkaa uudella velalla todennäköisesti ehtyy ja heille tulee ennen pitkää maksuhäiriömerkintöjä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että heidän kulutuskykynsä heikkenee ja he tilastoituvat ongelmavelkaisten joukkoon. Kokonaisuuden näkökulmasta ei ole järkevää hoitaa talouden perusmenoja velkaantumalla lisää, joten heidän velkakierteensä päättyminen ennemmin kuin myöhemmin, on nähtävä positiivisensa asiana. Samaan aikaan on kuitenkin myös huomioitava, että heidän yhteiskunnallinen palvelutarpeensa tulee todennäköisesti maksukyvyttömyyden myötä kasvamaan ja heidän kulutuskykynsä tulee heikkenemään merkittävässä määrin. Tältä osin Takuusäätiö kehottaa kiirehtimään myös velkajärjestelymuotojen kehittämistä koskevaa uudistamistyötä.
  • Kuluttajaluotoista perittävän koron määrän määräaikainen laskeminen tulee väistämättä vaikuttamaan luottomarkkinoihin. Kuluttajien näkökulmasta tarkasteltuna jokapäiväisten menojen maksaminen luotolla ei ole järkevää. Ihmisten kulutustottumuksia on kuitenkin viimeisen vuosikymmenen aikana viety markkinoiden toimesta vahvasti luotonkäyttöä suosivaan suuntaan. Koron määräaikainen laskeminen vaikuttaa vahvasti erilaisten markkinoilla olevien luottotuotteiden ja rahoitusmuotojen tarjontaan. Lainsäädännön uudistamisen yhteydessä olisi hyvä varmistaa se, että erilaisissa taloudellisissa tilanteissa olevilla kansalaisilla on saatavilla uudistuksen jälkeen heidän maksukykyynsä nähden sopiviksi mitoitettuja luottotuotteita. Luontevin vaihtoehto esim. pienituloisille olisi kunnan myöntämä sosiaalinen luotto, mutta valitettavasti niitä on tarjolla vain osassa kuntia ja niissäkin luottopääomat ovat usein vähäisiä. Sosiaalisen luototuksen uudistamisprosessi on hallitusohjelman mukaisesti lähtenyt jo liikkeelle, mutta ei todennäköisesti ennätä tuomaan ratkaisua nyt käsille tulevaan ongelmaan. Takuusäätiö kehottaakin hallitusta selvittämään vaihtoehtoa sosiaalisen luototuksen nopeaksi laajentamiseksi, vähintäänkin COVID-19 -epidemian ylimenokauden ajaksi.
  • Luoton koron laskemisen määräaikaisuus saattaa merkitä myös sitä, että määräajan päätyttyä luotottajat nostavat luottojen korot lähelle korkeinta hyväksyttävissä olevaa markkinakorkoa. Takuusäätiö kehottaa arvioimaan esitettyä lainsäädännön muutosta myös siitä näkökulmasta, saako määräaikainen koron lasku aikaan ilmiön, jossa luoton ottaminen halvemmalla korolla nähdään houkuttelevaksi vaihtoehdoksi, mutta taloudellinen tilanne ei kuitenkaan tosiasiassa kestä mahdollista koron nousua määräajan päättyessä. Aivan erityisesti tämä näkökulma on huomioitava Takuusäätiön arvion mukaan niiden jatkuvaa luottoa koskevien sopimusten osalta, jotka on tehty ennen lain voimaantuloa ja joista lain voimassaoloaikana nostettaisiin merkittävästi uutta luottoa sekä suurten ns. järjestelyluottojen osalta.
  • Kulutusluottojen eri muotojen erottaminen toisistaan on usein nähty vaikeaksi. Vaikka kansankielessä puhutaan paljon pikavipeistä, ovat asiantuntijat tunnistetusti nähneet vaikeaksi määritellä pikavippiä, suhteessa muihin luottotuotteisiin. Erilaiset luottomuodot ovat osa kaikkea kaupankäyntiä samoin kuin myös laskulla ostaminen. Esimerkiksi korttimuotoisen luoton järkevä käyttö saattaa auttaa kotitalouksia tilanteessa, jossa lomautuksesta saatavan etuuden maksuun tulo viivästyy. Takuusäätiön käsityksen mukaan kulutukseen käytettyjen ns. korttiluottojen todellinen korko saattaa usein olla yli ehdotetun maksimin. On tärkeää kiinnittää tarkkaa huomiota siihen, millaisten luottomuotojen tarjontaa esitetty uudistus vähentäisi ja millaista ylivelkaantumista esitetyllä määräaikaisella lainsäädännön muutoksella on mahdollista tehokkaasti vähentää.
  • Takuusäätiön arvion mukaan lainsäädäntömuutoksessa esitetyillä markkinointia koskevilla rajoituksilla on erityisen hyvät mahdollisuudet vaikuttaa kotitalouksien luotonkäyttöön. Takuusäätiön neuvontapalveluista koottujen havaintojen perusteella COVID-19 -kriisin puhkeamisen jälkeen neuvonta-asiakkaat ovat kertoneet luottojen suoramainonnan lisääntyneen merkittävästi. Luottoja tarjotaan ihmisten kertomusten mukaan erityisesti kriisistä aiheutuvien tulonmenetysten, lomautusten tulovaikutusten ja muiden maksuvaikeuksien hoitamiseen. Ihmiset kertovat kokevansa markkinoinnin samaan aikaan ahdistavaksi mutta herättävän myös kysymyksen siitä, voiko uusi luotto kuitenkin auttaa heitä määräaikaisessa maksuvaikeustilanteessa. Usein ihmisten kyky arvioida oman luotonkäytön tarkoituksenmukaisuutta hämärtyy aggressiivisen markkinoinnin myötä.

Helsingissä 8.4.2020

Juha A. Pantzar

toimitusjohtaja, Takuusäätiö