Edustajakannedirektiivin täytäntöönpano

Takuusäätiö pitää hyvänä edustajakannedirektiivissä asetettua tavoitetta parantaa kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanoa. Takuusäätiö yhtyy kuitenkin Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä Kuluttajaliiton esiin nostamiin näkemyksiin siitä, etteivät työryhmän ehdottamat muutokset tosiasiallisesti lisää kuluttajien oikeusturvaa.

Takuusäätiö pitää tärkeänä, että kielto- ja hyvitysvaatimuksia voitaisiin mahdollisuuksien mukaan käsitellä yhdessä prosessissa. Työryhmän esittämä menettely kahdesta eri menettelystä vie paljon aikaa, resurssia ja aiheuttaa kustannuksia kaikille osapuolille. Työryhmän mietinnön esitykset eivät tällaisenaan täysimääräisesti toteuta edustajakannedirektiivin tavoitteita.

Takuusäätiö katsoo, että edustajakannedirektiivin tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta on jatkovalmistelussa syytä selvittää mahdollisuus toteuttaa menettely pääosin yhdessä prosessissa KKV ja Kuluttajaliiton kirjaamalla tavalla (markkinaoikeus päättäisi myös kuluttajin oikeudesta säännösten mukaisiin hyvityksiin).

Myös edustajakannedirektiivin mahdollistaman ns. opt out -menettelyn käyttöönottoa hyvityskanteiden osalta olisi hyvä selvittää. Erillinen ilmoittautumisvaatimus mukana olon edellytyksenä on kankea ja voi vain harvoin ajaa kaikkien samassa asemassa olevien kuluttajien etua. Siinä haasteena on myös tiedon saaminen koko kohderyhmälle. Opt-out -menettely mahdollistaisi laajemman kuluttajaryhmän etujen puolesta toimimisen ja olisi monien tuomioistuimessa ajettavien kuluttaja-asioiden osalta tehokkaampi ja tarkoituksenmukaisempi toimintamalli.

Backman-Grönqvist Minna
Takuusäätiö sr.