Olet täällä

Vastuullinen luotto voi helpottaa tulo- ja velkaköyhyyttä

Takuu-Säätiö on huolissaan tulo- ja velkaköyhyyden lisääntymisestä.  Muun muassa hallituksen leikkaukset, työttömyys ja epätyypilliset työsuhteet, pienellä eläkkeellä sinnittely ja korkeat vuokrat aiheuttavat monille toimeentulovaikeuksia, jonka seurauksena on usein velkakierre tai laskujen rästiintyminen.

Osa ihmisistä elää perusturvan varassa vuosia, osa jopa koko aikuisikänsä. Pitkäaikaisesti perusetuuksilla elää noin neljännesmiljoona suomalaista ja määrä kasvaa. Heidän tulonsa eivät kata edes kohtuullista minimikulutusta, puhumattakaan yllättävistä menoista. Esimerkiksi laissa säädetyn minimin eli toimeentulotuen perusosan varassa yksinasuvalle jää asumiskulujen jälkeen 485 euroa kuussa. Vuonna 2014 tehdyn väestökyselyn mukaan suomalaisten mielestä summan tulisi olla 700 euroa.  Toimeentulotuen ja myös heitä hieman paremmassa asemassa olevat ihmiset ovat hyvin suuressa vaarassa ylivelkaantua. Velan varjossa elää koko ajan kasvava joukko heikompiosaisia.

Pienituloisten ylivelkaantumista on helppo moralisoida

Yleisen maksumoraalin mukaan velkaa ei saa ottaa, ellei voi olla varma maksukyvystään. Myöskään laskujen maksamatta jättäminen ei ole hyväksyttävää.

”Herää kysymys, kumpi on moraalittomampaa nykyisessä luottoyhteiskunnassa se, että pienituloinen etsii luotosta taloudellista joustoa selviytyäkseen vaikeasta tilanteestaan vai se, että nämä ihmiset jätetään yksin liiketaloudelliseen voittoon perustuvan luotonannon varaan”, sanoo Takuu-Säätiön kehittämispäällikkö Minna Markkanen.

Euroopasta malleja taloudellisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Muun muassa Britanniassa, Irlannissa ja Ranskassa on kehitetty pienituloisten tai muutoin huono-osaisten ihmisen toimeentulovaikeuksiin eettisiä ja sosiaalisia luototusvaihtoehtoja. Näin tarjotaan vaihtoehtoa markkinaehtoisille luotoille, mutta kyse on myös oikeudenmukaisuudesta. Pienituloisten ei haluta syrjäytyvän kohtuullisista rahoitusmahdollisuuksista.

Hallitusti otettu ja kohtuuhintainen luotto on pienituloiselle keino hallita itsenäisesti omaa talouttaan ja säilyttää omanarvontuntonsa. Se antaa joustoa, kun tulot vaihtelevat ja mahdollisuuden tehdä hankintoja, sillä etukäteen säästäminen on pienituloiselle hyvin haasteellista, usein mahdotonta. Noin 30 Suomen kunnassa on mahdollista saada sosiaalista luottoa, mutta sitä käytetään suurimmaksi osaksi velkojen järjestelyyn. Siten sen käyttö on jäänyt vaatimattomaksi ja hyvin kapea-alaiseksi.

Vastuulliseen luotonantoon kuuluu taloudenhallinnan tuki

Kun maksukyky on heikko, onnistunut luototus edellyttää helppokäyttöisiä välineitä taloudenhallintaan sekä talousneuvontaa.  Tukea tarvitaan myös asenteiden ja tapojen muuttamisessa.  Tällä hetkellä talousneuvontaa ei ole yleisesti saatavilla, kun kuntien talous- ja velkaneuvonnan resurssit kuluvat velkojen jälkikäteiseen järjestelyyn.

"Kaikki eivät opi taloudenhallintataitoja kotoa ja selviä yksin. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan strategisia, kansallisia toimenpiteitä, uudenlaisia taloudenhallinnan apuvälineitä ja maksutonta talousneuvontaa", sanoo Takuu-Säätiön toiminnanjohtaja Juha A. Pantzar.

Lisäksi kyse on usein huono-osaisuuden kasautumisesta. Tutkimuksissa on esimerkiksi todettu, että köyhyys ja ylivelkaantuminen sairastuttaa ja siirtyy helposti myös seuraaville sukupolville.  Tämän vuoksi tarvitaan asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista tukea sekä laaja-alaista yhteistyötä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kolmannen sektorin välillä.

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Minna Markkanen, puh. 09 6126 3430, 050 599 6305
toiminnanjohtaja Juha A. Pantzar, puh. 09 6126 340, 050 313 0523
etunimi.sukunimi@takuu-saatio.fi

Takuu-Säätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka auttaa taloudellisessa kriisitilanteessa olevia ihmisiä velka- ja maksuvaikeuksien ratkaisemisessa. Tavoitteena on lisätä velallisen taloudenhallintaa ja itsenäistä selviytymistä. RAY tukee toimintaamme. www.takuu-saatio.fi