Olet täällä

Ulosoton joustoa kaivataan velkojen vapaaehtoisissa järjestelyissä

Ulosottomaksulaki mahdollistaa ulosoton taulukkomaksun perimättä jättämisen joko osittain tai kokonaan, jos siihen on perusteltu syy tai jos maksun periminen olisi kohtuutonta. Olemme kuitenkin Takuusäätiössä huomanneet, että käytännössä on erittäin vaikeaa saada helpotusta taulukkomaksuihin. Niiden perittämättä jättäminen harkitaan aina erikseen ja käytännöt vaihtelevat ulosottokohtaisesti. Myös tietämättömyyttä perimättä jättämisestä on ilmennyt, jolloin velallisen on erittäin vaikea neuvotella tai tuoda esiin perusteita perimättä jättämiselle.

Ulosoton taulukkomaksuja peritään velalliselta jokaisesta kertyneestä suorituksesta ja maksun suuruus riippuu suorituksen tai lyhennyksen määrästä. Takuusäätiön takaamalla järjestelylainalla velat maksetaan kertasuorituksella joko ulosottoon, perintätoimistolle tai velkojalle suoraan. Niissä tapauksissa, joissa asiakkaalla on useita velkoja ulosotossa, taulukkomaksuista kertyy isoja summia. Takausjärjestelyjen maksuajat pitenevät ulosoton taulukkomaksujen vuoksi yleensä 2-5 kuukautta, riippuen asiakkaan maksuvarasta ja ulosotossa olevien velkojen määrästä.  Erään asiakkaamme 10 500 euron veloista ulosoton taulukkomaksujen osuus oli 981 euroa. Asiakkaan maksuvara oli noin 280 euroa kuukaudessa, jolloin hänen järjestelylainansa takaisinmaksuajasta menee noin neljä kuukautta taulukkomaksujen maksamiseen.

Olisi kohtuullista, että myös ulosottovirasto osallistuisi velkaongelmien yhteisvastuulliseen ratkaisemiseen jättämällä perimättä kokonaan tai osittain ulosoton taulukkomaksuja, kun asiakkaan velkoja järjestellään Takuusäätiön takauksella. Erityisesti niissä tapauksissa, kun järjestelyn onnistumisen edellytyksenä on velkojen osittainen anteeksi anto. Edellä olevassa esimerkkitapauksessa velkojat antoivat kokonaissaatavistaan anteeksi 27 %, mikä oli noin 3 300 euroa. Suhteessa tähän ulosoton taulukkomaksujen määrää tuntuu kohtuuttomalta.

Oikeusministeriöstä saamamme lausunnon mukaan ulosottomiehen kielteisen päätöksen voi saada ulosottomiehen uudelleen harkintaan, jos pyynnön perusteina olleet tosiseikat tai kohtuullisuusnäkökohdat ovat olleet puutteelliset. Esityksessä kannattaa vedota esimerkiksi jo maksettujen taulukkomaksujen määrään. Tiedon niistä saa ulosoton sähköisen asioinnin kertymätiedoista tai omalta ulosottomieheltä.

 

Ella Vuorinen

 

 

Ella Vuorinen, talousasiantuntija, Takuusäätiö

Ella Vuorinen, Takuusäätiö