Olet täällä

Tutkimukset 2002-2012

Tältä sivulta löydät talous- ja velka-aiheisia tutkimuksia ja selvityksiä vuosilta 2002-2012. Uudemmat julkaisut ovat täällä.

2012

Taloudellinen eriarvoisuus lasten arjessa.

Mia Hakovirta ja Minna Rantalaiho. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 124, Kelan tutkimusosasto. Helsinki 2012

Nuoret ja talousosaaminen. Toimijat, kanavat ja tavat nuorten taloudellisen osaamisen edistämisessä (TOKATA) -hankkeen loppuraportti. Anu Raijas, Outi Uusitalo (toim.). Kuluttajatutkimuskeskus, 2012.

Nuorten talousosaamisen edistäminen – opas toimijoille.

Liisa Peura-Kapanen, Kuluttajatutkimuskeskus.

Nuorten talousosaamisen testin kehittäminen.

Anna-Riitta Lehtinen. Kuluttajatutkimuskeskus, työselosteita ja esitelmiä 142/2012.

Syrjäytyä vai selviytyä? Nuorten pienituloisuuden syitä, seurauksia ja arjen selviytymiskeinoja.

Mikkonen Juha. Helsinki, 2012.

Nuorten näkemyksiä taloudellisesta osaamisesta

Laura Luukkanen, Anu Raijas. Kulutustutkimus. Nyt 2/2012. (Verkkolehti)

Nuorista Suomessa 2012 -tutkimuskooste.

Asmo Koste. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry. Syyskuu 2012.

Kohtuullinen kulutus ja perusturvan riittävyys. Näkökulmia kohtuullisen kulutuksen määrittelyyn ja mittaamiseen.

Niemelä Mikko, Raijas Anu. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 80, 2012.

Essays on Psychology and Morality in Economic Analysis of Law.

Oskari Juurikkala. Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Joensuu, 2012.

Pikaluottolainsäädännön muuttaminen.

Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 17/2012.

Vippikierteen muotokuva.

Kati Rantala. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia, 24/2012.

Aallokosta nousujohteiseksi? Korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia toimeentulosta, tulonmuodostuksesta ja pienituloisuudesta osana elämänkulkua. Elina Lavikainen, Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs, 37/2012.

”Minä en ole mitään, minusta ei tule mitään ja olenko koskaan mitään ollutkaan?” Fenomenologinen tutkimus köyhyydestä kertovissa omaelämäkerrallisissa tarinoissa esiintyvistä perusturvattomuuden kokemuksista.

Laura Viertola. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Porin yksikkö, Tampereen yliopisto, 2012.

”Välillä olo on ollut kuin nuorallatanssijalla - koko ajan on vaarassa pudota”. Työssä käyvien köyhien naisten kokemuksia sosiaalisesta poissulkemisesta.

Riikka Kainulainen. Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto, 2012.

2011

Nuorten taloudellinen osaaminen - määrittelyä, toimijoita, materiaaleja

Liisa Peura-Kapanen, Anna-Riitta Lehtinen. Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisuja, 3/2011.

Häpeän tunteet kulutuksessa.

Pirkko Talvio. Aalto yliopisto, kauppakorkeakoulu, markkinoinnin laitos. Helsinki: Aalto-yliopiston julkaisusarja, väitöskirjat 5/2011. 

Velaton uusi alku? - Velallisten selviytyminen velkajärjestelystä ja tilanne sen jälkeen (pdf)

Elisa Valkama. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia, 22/2011.

Positiivinen luottotietorekisteri: uhka liiketoiminnalle vai tie parempaan riskienhallintaan? Suomalaisten sidosryhmien näkemyksiä.

Mikko Pohjola. Aalto yliopisto, kauppakorkeakoulu, laskentatoimen laitos. Helsinki, 2011.

Sosiaalinen luototus 2010 - Kuntakyselyn osaraportti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2011.

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011.

Työllä tukea vankien velanhoitoon.

Projektin loppuraportti 2011. Hannele Kultala, Takuu-Säätiö.

Artikkeli: Aikuistuvien nuorten talousongelmien vaikutus asumiseen.

Anna-Riitta Lehtinen. Teoksessa: Tiina Kupari (toim.) Omaa kotia etsimässä: nuorten asuminen 2010. Helsinki: Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö 1, 2011: 68-78

Talous- ja velkaneuvonnan asiakaskunta 2010

OPTL:n verkkokatsauksia 18/2011 - Elisa Valkama

2010

Nuorten kokemuksia perheen taloudellisesta tilanteesta

Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 2010.

Velkatunneli – Takuu-Säätiön asiakkaiden selviytymiskokemuksia

Peura-Kapanen L, Raijas A, Lehtinen A-R. Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisuja 3/2010. Peura-Kapanen Liisa, Raijas Anu, Lehtinen Anna-Riitta.

Mitä eläminen maksaa? Kohtuullisen minimin viitebudjetit

Anna-Riitta Lehtinen, Johanna Varjonen, Anu Raijas, Kristiina Aalto, Riepu Pakoma. Kuluttajatutkimuskeskus. Julkaisuja 4/2010.

 

Mitä syöminen maksaa? Kuluttajien näkemyksien pohjalta laadittu kohtuullisen minimin ruokabudjetti Riepu Pakoma. Kuluttajatutkimuskeskus. Työselosteita ja esitelmiä 126/2010.Luotosta luottoon.

Velkaongelmien dynamiikka ja uudet riskiryhmät yhteiskunnan markkinalogiikan peilinä. Kati Rantala & Heta Tarkkala. Yhteiskuntapolitiikka 75 (2010):1 

Kulutusluottoselvitys 2010 (21.1.2010)

Finanssialan keskusliitto.

"On mulla luotolla rahaa" - Tutkimus kuluttajien luottokortin käytöstä ja luottokorttiin liitettävistä mielikuvista.

Elina Tuomi. Taloustieteen laitos, Helsingin Yliopisto, 2010

2009

Kotitalouksien velkaongelmien nykytila ja kehitys.

Kati Rantala ja Heta Tarkkala. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja nro 90. 2009.

Velkaselvitystä ja shakinpeluuta – Talous- ja velkaneuvontaprosessit neuvojien kuvaamina

Marika Haikola. Pro gradu -tutkielma. Taloustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 2009.

Kuluttajavelallisen aseman parantamiseen tähdänneet toimenpiteet 1990-luvulta lähtien.

Anja Peltonen. Kuluttajaviraston julkaisusarja 1/2009. Helsinki. Kuluttajavirasto.

Kuluttajien taloudellinen osaaminen 2000-luvulla

Liisa Peura-Kapanen, Anu Raijas. Helsinki : Kuluttajatutkimuskeskus, 2009. - 15 s. Kuluttajatutkimuskeskus. Keskustelualoitteita ; 38

2008

Pelin jälkeen: Velkaa vai voittoja? : Tutkimus velan ottamisesta rahapeleihin, erityistarkastelussa nettipokeri ja pikavippaaminen

Jaana Lähteenmaa ja Teija Strand. Stakesin raportteja 25/2008. Helsinki. Stakes.

Lyödäänkö vetoa, että pystyn lopettamaan pelaamisen? - Rahapeleille velkaantuneiden ongelmapelaajien arkinen järkeily

Risto Kaartinen. Pro gradu -tutkielma. Taloustieteenlaitos, Helsingin yliopisto. 2008.

2007

Kotitalouksien maksuvaikeudet 2002–2005. Kotitalouksien maksuvaikeudet 2002-2005. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, tutkimustiedonantoja 81. Muttilainen, V. & Reijo, M. (2007).Velkajärjestelyn kehityssuuntia 1993 - 2006. OPTL:n verkkokatsauksia 2/2007 - Vesa Muttilainen

2006

Helpoilla luotoilla umpikujaan - tutkimus kulutusluotoilla ylivelkaantuneista Takuu-Säätiön asiakkaista. Elina Piskonen. Helsingin yliopisto/taloustieteen laitos. Selvityksiä nro 45 (pro gradu -tutkielma). Helsinki, 2006.

Luottoyhteiskunta. Velkaongelmien hallintapolitiikan kehityslinjoja 1985–2005. Muttilainen, V. (2006).Teoksessa Tala, Jyrki & Litmala, Marjukka (toim.). Katsauksia Suomen lainsäädäntökehitykseen 1985–2005. Paremman sääntelyn toimintaohjelma. Osa 2. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 9/2006.

Vankien velkaantuminen ja yhteiskuntaan integroituminen. Pirjo Näkki. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:38

 

2002

Takuulla onnistuu. OPTL:n julkaisuja 187 - Elisa Valkama & Vesa Muttilainen & Jyrki Tala. 2002