Olet täällä

Sama lääke ei tepsi kaikkiin vaivoihin

Takuusäätiö on mukana Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmassa. Osana ohjelmaa selvitimme asumisen parissa toimivien tahojen näkemyksiä asiakkaittensa taloudenhallintaan liittyvistä tarpeista sekä Takuusäätiön pienlainan soveltuvuudesta heidän asiakaskunnalleen. Kyselyyn vastasi 77 toimijaa seitsemästä ohjelmakaupungista. Vastausprosentiksi muodostui 53 %.

Asumisvaikeudet ja talousongelmat kytkeytyvät toisiinsa

Asiakkaitten talous- ja velkatilanteista keskusteleminen on olennainen osa monen asumisen parissa työskentelevän toimenkuvaa. Yli puolet kyselyyn vastanneista kertoo kartoittavansa asiakkaitten taloustilanteita usein. Hekin jotka käsittelevät asiaa harvemmin, tietävät minne voivat ohjata asiakkaan tarvittaessa.

"Asumisvaikeudet ja talousongelmat kulkevat käsikädessä. Kun asiakkaalle syntyy asumisenongelma, se vaatii moniammatillista yhteistyötä."

Paikalliset yhteistyöverkostot ovat vastaajien mukaan varsin kattavat: valtaosa on sitä mieltä, että olennaiset tahot ovat mukana asumiseen sekä talous- ja velka-asioihin liittyvässä yhteistyössä. Asunnottomuuden ennaltaehkäisyohjelmissa tehty työ on saattanut osaltaan tiivistää paikallisia yhteistyörakenteita ja verkostoja.

Suurimpina haasteina osaamattomuus, pienituloisuus ja velkaantuminen

Talous- ja velkaongelmat ovat vastaajien asiakaskunnassa yleisiä. Lähes kaikki vastaajat arvioivat asiakkaillaan olevan erittäin paljon tai melko paljon talous- ja velkaongelmia. Vastaajien näkemyksen mukaan asiakkaiden taloudenpitoa hankaloittavat eniten 1) osaamattomuus, 2) pienituloisuus sekä 3) ylivelkatilanne ja maksuhäiriömerkinnät.

"Konkreettinen ymmärrys siitä, mikä lasku pitää maksaa ensiksi ja miksi, puuttuu. On hämmentävän paljon työssäkäyviä, jotka eivät vain maksa vuokraansa. Raha kuulemma menee muihin laskuihin tai sitä ei riitä vuokraan."

Takuusäätiön pienlainalle on tarvetta

Selkeä enemmistö vastaajista pitää useimpia Takuusäätiön pienlainan lähtökohtia perusteltuina: on hyvä, että pienituloisille on tarjolla kohtuuehtoista rahoitusta eikä maksuhäiriömerkintä ole este lainan saamiselle. Asiakaskunnasta löytyy myös ainakin jonkin verran kaikkia potentiaalisia pienlainan asiakasryhmiä, kuten ansiosidonnaisella työttömyyspäivärahalla sekä sairaus-, työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkkeellä olevia.

Suurin osa vastaajista arvioi, että ainakin joillakin asiakkailla on tarvetta pienlainalle. Osalla heistä on vaikeuksia esimerkiksi vuokravakuuden rahoittamisessa, johon tarkoitukseen pienlaina soveltuu hyvin. Asuminen mahdollistuu ja kun laina on maksettu, on asiakkaalla takuuvuokran verran säästöjä esimerkiksi seuraavaa muuttoa varten.

Lisälaina ei ratkaise ylivelkatilannetta

"Vuokrarästiasiakkaiden määrä jatkaa vain kasvamistaan joka vuosi. Vuokrarästejä on yhä useammin niillä, jotka ovat töissä ja saavat palkkaa, mutta tuloista 1/3 menee ulosottoon (…)"

Ennakko-oletusten mukaisesti yksi pienlainalinjauksista sai vain vähän kannatusta osakseen: asumistoimijoiden näkökulmasta vuokrarästit tulisi voida maksaa Takuusäätiön pienlainalla myös ylivelkatilanteessa. Vastuullisen lainanmyöntäjän näkökulmasta lainaa ei kuitenkaan voida myöntää, jos asiakkaan talous ei ole tasapainossa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että asiakkaan maksukyvyn tulee riittää arjen menoihin, vanhoihin velkoihin ja uuteen lainaan.

Lisälaina ei myöskään ratkaise ylivelkaantuneen asiakkaan tilannetta kuin ehkä hetkellisesti. Sen sijaan yksittäisen vuokrarästin maksaminen voi hyvinkin turvata asiakkaan asumisen ja estää näin ongelmien kärjistymisen. Tätä mieltä on myös valtaosa kyselyyn vastanneista.

Tarvitaan ennaltaehkäisyä, varhaista puuttumista ja henkilökohtaista neuvontaa

Vastaajat peräänkuuluttavat ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista. Asiakkaille hyödyllisiä taloudenhallinnan teemoja olisivat muun muassa miten saada rahat riittämään, miksi vuokranmaksu on ensisijaisen tärkeää ja miten sopia maksamattomasta laskusta. Hyödyllistä olisi käsitellä myös monia ylivelkatilanteeseen liittyviä kysymyksiä, kuten mistä aloittaa velkatilanteen selvittely ja minkä tahojen puoleen silloin voi kääntyä.

Lähes jokainen vastaaja katsoo, että asiakkaat hyötyisivät asiantuntijan tapaamisesta kasvokkain. Tarve henkilökohtaiselle talousneuvonnalle tulee toistuvasti esille Takuusäätiön selvityksissä ja verkostoissa. Kenen tehtävä olisi vastata tarpeeseen?

 

Sari Nyholm, Takuu-Säätiö

 

 

Sari Nyholm, tutkija-arvioitsija, Takuusäätiö

 

 

 

Tutustu:

 

Asuminen ja talousongelmat

Sari Nyholm, Takuusäätiö