Olet täällä

Pois pikaratkaisuista – hengähdystauko velalliselle

Kaupallisten yhdistelylainojen tarjonta on viime vuosina lisääntynyt olennaisesti. Niitä markkinoidaan internetissä näkyvästi helppona ja nopeana ratkaisuna tilanteeseen, jossa yksittäisten kulutusluottojen kuukausierät ovat kasvaneet liian suuriksi suhteessa omaan maksukykyyn. Mainoksissa korostetaan, kuinka luottojen kuukausierissä voi ”säästää” ison summan yhdistämällä useat pienet luotot uudella isommalla luotolla. Mainokset jättävät sen sijaan kertomatta sen, että ison luoton pieni kuukausierä ja pitkä takaisinmaksuaika johtavat hyvin kalliiseen lopputulokseen. Lisäksi talous- ja velkavaikeuksien taustalla olevat juurisyyt jäävät usein hoitamatta. Riskinä on, että helppo ja nopea yhdistelylaina vain syventää velkakierrettä. Ongelmat näkyvät jo Takuusäätiössä.

Miten yllä kuvattuun ongelmaan pitäisi puuttua? ”Valista ja varoita” -strategia ei toimi, sillä pelkkä tieto ei automaattisesti vaikuta käyttäytymiseemme. Olennaista sen sijaan on se, minkälaisia vaihtoehtoja on tarjolla silloin, kun joudumme valintatilanteeseen. Kenen puoleen kääntyä, kun kulutusluottojen varaan rakennettu talous alkaa horjua ja postiluukusta kolahtavat ensimmäiset maksuvaatimukset, joissa uhataan maksuhäiriömerkinnällä ja ulosottomiehellä? Tilanne pelottaa ja hävettää. Liian moni turvautuukin ensimmäiseen tarjolla olevaan ratkaisuun hinnalla millä hyvällä. Tässä on oiva markkinarako, jonka luottomarkkinoiden toimijat ovat osanneet hyödyntää tehokkaasti.

Tarvitaan myös kokonaan uudenlaisia mekanismeja, jotka reagoivat maksuvaikeuksiin nykyistä varhaisemmassa vaiheessa.

Luottomarkkinat näyttäytyvät ketteränä toimijana verrattuna julkiseen palvelujärjestelmään. Nykyinen järjestelmä on tutkitusti pirstaleinen, kankea ja raskas, kun kyse on kuluttajien talous- ja velkaongelmiin reagoimisesta. Ammattiavun piiriin hakeudutaan liian myöhään, jo raskaasti ylivelkaantuneena. Tällöin myös velkaongelman ratkaisu on työläs ja vie paljon aikaa. Palvelujärjestelmämme ei enää vastaa nykypäivän digitaalisen luottoyhteiskunnan ongelmiin. Talous- ja velkaneuvonnan siirtyminen vuoden 2019 alusta kunnilta valtion oikeusaputoimistoihin ei vielä yksistään takaa talous- ja velkaneuvontapalveluiden nykyistä parempaa saatavuutta ja saavutettavuutta, vaikka tavoitteena onkin parantaa erityisesti sähköisiä palveluita. Tarvitaan myös kokonaan uudenlaisia mekanismeja, jotka reagoivat maksuvaikeuksiin nykyistä varhaisemmassa vaiheessa.

Miten siis tarjota parempia varhaisen vaiheen vaihtoehtoja? Miten tavoittaa apua tarvitseva jo ennen kuin maksuvaikeudet ovat kärjistyneet vakaviksi velkaongelmiksi? Britanniassa ratkaisuksi on esitetty lakisääteistä hengähdystaukoa (Breathing Space). Tehokas ja oikea-aikainen hengähdystauko kannustaisi velallista hakeutumaan talousneuvonnan piiriin heti maksuvaikeuksien alkaessa. Tällöin hänellä olisi mahdollisuus saada ammattimaista talousneuvontaa taloutensa tasapainottamiseksi sekä apua maksusuunnitelman ja -aikataulun laatimiseen. Hengähdystauon aikana velkoja ei myöskään saisi kohdistaa velalliseen perintätoimenpiteitä tai viivästysseuraamuksia. Pelko ja kiire turvautua kohtuuttomiin pikaratkaisuihin poistuisi. Hengähdystauko antaisi aikalisän etsiä vastuullisempia ja kestävämpiä ratkaisuja yhdessä ammattilaisen kanssa.

Tehokas ja oikea-aikainen hengähdystauko kannustaisi velallista hakeutumaan talousneuvonnan piiriin heti maksuvaikeuksien alkaessa.

Nykyistä palvelujärjestelmää on muotoiltava uudelleen siten, etteivät maksuongelmissa olevat turhaudu etsimään ja odottamaan ratkaisuja, vaan ne löytyvät mahdollisimman pian. Velalliselle myönnettävä lakisääteinen hengähdysaika yhdessä neuvontapalveluiden riittävän saatavuuden kanssa mahdollistaisi nykyistä tehokkaamman puuttumisen varhaisen vaiheen maksuongelmiin ja ehkäisisi velkakierteiden syvenemistä. Tällöin olisi myös mahdollista kilpailla luottomarkkinoiden tarjoamien kalliiden vaihtoehtojen kanssa.

 

Minna Markkanen

 

Minna Markkanen, kehittämispäällikkö, Takuusäätiö

Twitter: @MinnaMarkkanen

Minna Markkanen, Takuusäätiö