Olet täällä

Menojen huomioiminen säätiössä

Maksuvaralaskelmassa huomioitavat menot koostuvat elinkustannuksista ja muista välttämättömistä hyväksyttävistä menoista. Menot jakautuvat takausta haettaessa avio- ja avoliitoissa samalla tavalla kuin velkajärjestelyssä.

Elinkustannuksista tinkiminen

Elinkustannukset määräytyvät aina oikeusministeriön vahvistaman määrän mukaisesti, eikä niistä voi tinkiä.

Poikkeuksena voidaan harkita elinkustannuksista tinkimistä suurperheen osalta, jossa on vähintään neljä lasta. Neljännen lapsen elinkustannuksista huomioidaan 75 prosenttia ja viidennestä lapsesta eteenpäin 50 prosenttia. Hakijoiden tulee tällöin osoittaa tositteilla taloutensa sopeutuneen tällaiseen tinkimiseen. Tinkiminen ei ole edellytys. Jos hakijoiden maksuvara normaaleilla elinkustannuksilla laskettuna riittää velkojen järjestelyyn, käytetään niitä.

Lapset

Lapsiin liittyvät menot kuten päivähoito-, iltapäiväkerho- tai elatusapumaksut huomioidaan tositteiden perusteella.

Nämä menot voivat muuttua järjestelyluoton takaisinmaksun aikana ja muutosten vaikutukset maksuvaraan on hyvä ennakoida ja arvioida jo hakemisvaiheessa (maksuvaran porrastus). Hakemuksessa kannattaa ilmoittaa alle 20-vuotiaan kotona asuvan nuoren tilanne (missä opiskelee ja mihin asti). Tällöin otetaan vanhemman menona huomioon nuoren normi vähennettynä opintotuella.

Auton menot ja työmatkakustannukset

Auton menoja huomioidaan siltä osin, kun se on välttämätöntä työssäkäynnin kannalta, muualla asuvien lasten tapaamisoikeuden takia ja/tai säännöllisten sairaudenhoitoon liittyvien matkojen tekemiseen.

Työmatkakustannukset omaa autoa käytettäessä lasketaan kaavalla km/pvä x 0,24e/km x 21,5pvä/kk – 54,70e/kk (Helsingin paikallisliikennemaksu, 2017). Kustannukset huomioidaan todellisten kilometrien mukaan eli kustannus voi olla verottajan asettamaa enimmäisrajaa suurempi.

Autosta aiheutuvia muita kuluja, kuten vakuutusmaksuja ei huomioida erikseen menona laskelmassa.

Sairaudenhoitomenot

Sairaudenhoitomenot huomioidaan todellisten menojen mukaisesti tai mikäli hakija saa hoito-/vammaistukea huomioidaan menot vähintään sen suuruisena.

Lääkemenoista käytämme yleensä Kelalta saatavaa omavastuuosuuden kertymätietoa esimerkiksi edellisen vuoden keskiarvosta laskettuna. Mikäli asiakkaalla on ei-Kela korvattavia lääkkeitä, niin niiden kustannusten määrä selviää usein asiakkaan käyttämästä apteekista.

  • On asiakkaan edun mukaista käydä tarkkaan läpi kaikki menot, jotta ne voidaan ottaa maksuvarassa huomioon. Jatkuva tinkiminen ilmoittamatta jääneiden kulujen (esimerkiksi terveydenhoito- tai lasten tapaamiskulut) takia on kohtuutonta ja vaarantaa järjestelyn onnistumisen.

Erityistä ei-hakevan puolison osalta

Ei-hakevan puolison asuntolainaan liittyvät menot

Jos hakijan puolisolla on omistusasunto ja asuntolainaa, niin asuntolainan koroista huomioidaan hakijan menoksi joko puolet tai tulojen mukainen osuus riippuen ovatko he avio-/avoliitossa. Asuntolainan lyhennys on aina kokonaan puolison menona.

  • Puolisoiden keskinäisiä vuokrasopimuksia ei hyväksy asumiskulujen perusteeksi.

Ei-hakevan puolison negatiivisen maksuvaran huomioiminen

Mikäli hakijan puolison maksuvara on negatiivinen sen vuoksi, etteivät hänen tulonsa riitä omaan osuuteen perusmenojen maksamisessa, niin tämä osuus voidaan huomioida hakijan maksuvaraa pienentävänä. Mikäli negatiivisuus johtuu puolison omien velkojen maksueristä, ei erotusta huomioida hakijan maksuvarassa. Puolison on tällöin tehtävä omien velkojensa osalta sellaiset uudet maksusopimukset, joihin hänen oma maksuvaransa riittää.

Palautetyökalu