Olet täällä

Nuorten taloudellisen hyvinvoinnin tukeminen

Mahdollisuus käyttää rahaa erilaisiin menoihin ja suunnitella talouttaan on keskeinen osa taloudellista hyvinvointia. Tähän tarvitaan erilaista tietoa, osaamista ja taitoa. Useimmat suomalaiset nuoret ovat tyytyväisiä talouteensa ja pitävät tärkeänä hoitaa talouttaan hyvin. Taloudellisen hyvinvoinnin saavuttaminen on tärkeää, koska se vaikuttaa moniin elämänalueisiin. Kuva nuorten taloudellisesta hyvinvoinnista on todennäköisesti liian myönteinen, sillä tutkimus ei koskaan tavoita kaikkein heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevia nuoria.

Taloudellinen hyvinvointi on olennaista kaiken ikäisille, mutta erityisen tärkeää on tunnistaa nuorten taloudellista hyvinvointia edesauttavat tekijät. Riittävät ja säännölliset palkkatulot ovat keskeisimpiä taloudellisessa hyvinvoinnissa, mikä korostaa nuorten työllistymisen merkitystä. Taloudellinen hyvinvointi toteutuu, kun tulot riittävät menoihin ja taloutta voidaan hoitaa riippumattomana muista ihmisistä ja tulonsiirroista. Vaikka nuoret suhtautuvat myönteisesti vanhempiensa taloudelliseen tukeen, korostuu heillä vahva pyrkimys taloudelliseen riippumattomuuteen.

Nuoret naiset ovat miehiä enemmän huolissaan omasta taloudesta, ja taloushuolet kasaantuvat erityisesti opiskeleville tai vanhempainvapaalla oleville naisille.  Selitystä tähän voi hakea kansainvälisistä tutkimuksista, joissa on todettu vanhempien panostavan poikien taloudelliseen sosialisaatioon enemmän kuin tyttöjen, mikä johtaa nuorten miesten parempaan talousasioiden ymmärtämiseen. Suomesta vastaavaa tutkimustietoa ei ole.

Taloudellisen osaamisen on todettu lisäävän taloudellista hyvinvointia.

Aikaisempi tutkimus on osoittanut, että varhainen vanhemmuus voi johtaa taloudellisiin ongelmiin. Tämä on helppo ymmärtää, koska tulot vanhempainvapaalla laskevat. Lisäksi lapsitaloudessa pakollisten ja joustamattomien menojen määrä nousee.

Taloudellisen osaamisen on todettu lisäävän taloudellista hyvinvointia. Nuorten talouskasvatus kuuluu eri instituutioille. Kodin ohella koulu, media ja viiteryhmät ovat merkittävässä roolissa taloudellisen tiedon välittämisessä. Taloudenhallinnassa tarvittavia taitoja opitaan parhaiten käytännössä. Aiempi tutkimus on osoittanut, että nuoruudessa opitut myönteiset taloudellisen käyttäytymisen käytännöt jatkuvat todennäköisesti myös aikuisuudessa.

Suomessa julkinen sektori tukee nuorten talouksia. Tällainen tuki on tärkeää itsenäisen elämän alkuvaiheessa nuorten uusissa elämäntilanteissa. Erityisesti tukea tarvitsevat tulonsiirroista riippuvaiset nuoret, kuten työttömät ja vanhempainvapaalla olevat. Tukemalla nuoria voidaan välttää monia ongelmia tulevaisuudessa.

 

Anu Raijas

 

Anu Raijas
tutkimuspäällikkö
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV)

 

 

 

Anu Raijas, Kilpailu- ja kuluttajavirasto