Olet täällä

Nuorten aikuisten talousosaamiseen vaikuttaminen digitaalisin välinein

  • Miten nuoret aikuiset käyttävät rahaa ja millaiset asiat rahankäyttöön vaikuttavat käytössä olevan rahamäärän lisäksi?
  • Mitä voisimme oppia nuorten aikuisten taloudenhallinnan tavoista?
  • Mistä asioista ja apuvälineiistä voisi olla heille apua taloudenhallintaan?

Nämä olivat keskeistä kysymyksiä aloittaessani ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä nuorten aikuisten talouskäyttäytymisestä. Opinnäytetyössä selvitin nuorten aikuisten rahankäytön ja taloudenhallinnan tapoja ja tunteita laadullisin sekä määrällisin menetelmin. Saatujen havaintojen ja teoria- ja menetelmätiedon pohjalta rakensin konseptin taloudenhallinnan mobiilisovelluksesta yhdelle nuorten aikuisten kohderyhmälle Takuusäätiön sekä säätiön ja Marttaliiton Rahat riittää -hankkeen toimeksiantona. Toimeksiantaja on pilotoimassa sovellusta konseptin pohjalta tämän vuoden aikana. Kerron seuraavassa muutamia prosessissa oppimiani asioita.

Nuoret aikuisten talousosaamisen heterogeenisyys ja muun elämän vaikutus taloudenhallintaan

Nuoret ja nuoret aikuiset eivät ole homogeeninen ryhmä talousasioiden hoidossa. Tämä on hyvä ottaa huomioon myös eri palveluita ja niiden levittämistä suunniteltaessa. Toki nuorten aikuisten elämässä on monia asioita, jotka ovat tyypillisiä erityisesti heille. Oma taloudenhoito on aikuisuuden alussa monelle suhteellisen uusi asia, koska harva on ennen lapsuudenkodista muuttamistaan joutunut pohtimaan esimerkiksi asumiskustannuksia. Myös käytössä oleva rahamäärä on monilla nuorilla todella alhainen muihin ikäryhmiin verrattuna. Opinnäytetyön tulosten perusteella kuitenkin selvisi, että tuloista riippumatta nuorilla aikuisilla on hyvin erilaisia ja toisistaan eroavia tapoja taloudenhallintaan, ja taloudenhoidon osaamistaso vaihtelee. Osalla tutkittavilla oli hyvin tarkkoja ja toisaalta intuitiivisia tapoja talouden suunnitteluun ja seurantaan. Toisilla siinä oli paljonkin haasteita, ja sovelluksen konsepti on suunnattu tälle ryhmälle.

Kuten tiedämme, taloudenhallinta on jatkuvassa vuorovaikutuksessa muuhun elämään. Esimerkiksi taloudensuunnitteluun tai säästämiseen liittyvään motivaatioon vaikuttaa opinnäytetyön haastattelujen ja muun tutkimuksen perusteella vahvasti myös muu elämänhallinta, taloudellinen itsetunto sekä itsekontrollin aste. Siksi taloudellisissa haasteissakaan valistus ei riitä. Tekemisen ilosta lähtevä sisäinen motivaatio ei synny tyhjästä, vaan se vaatii paljon sytykkeitä esimerkiksi sosiaaliselta ympäristöltä. Myös mahdollisuus saada onnistumisen kokemuksia voi auttaa. Siksi rakensin sovellusehdotukseen pienistäkin asioista kannustavia ja tavan luomista tukevia ominaisuuksia sekä pelillisiä elementtejä, jotka voivat motivoida käytön alussa.

Opinnäytetyössä ei ollut aikataulullisesti mahdollista tutkia tarkemmin sovelluksen markkinointia, mutta monien muiden sosiaalisen markkinoinnin esimerkkien perusteella siinä kannattaa hyödyntää sitä kokemuspiiriä, jonka kanssa kohderyhmä on tekemisissä. Esimerkiksi nuorten aikuisten kanssa eri ohjaus- ja tukipalveluissa työskentelevät voivat toimia eräänlaisina viestinviejinä palvelun esittelyyn ja tavan luomisessa kannustamiseen käytön alussa. 

Käyttäytymisen muotoilun hyödyntämisen sovelluksen kehittämisessä

Hyödynsin työssä etenkin käyttäytymistaloustieteen teoriaa ja palvelumuotoilun sekä käyttäjälähtöisen suunnittelun menetelmiä. Viime aikoina on alettu puhua paljon niin kutsutusta käyttäytymisen muotoilusta, joka tavallaan yhdistää käyttäytymistaloustiedettä ja palvelumuotoilua. Palvelumuotoilun näkökulmien avulla aloin ymmärtää palvelukokemusten kokonaisvaltaisuutta. Käyttäytymistaloustieteen lähestymistapa taas auttoi ymmärtämään ihmisen päätöksentekoon vaikuttavia usein tiedostamattomiakin tekijöitä ja välineitä niihin vaikuttamiseen. Nämä otettiin huomioon konseptin suunnittelussa ja suunnitteluprosessin toteutuksessa.

Nykyään keskustellaan paljon talousosaamisesta ja talouslukutaidosta, ja siitä, mikä olisi oikea aika tiedon ja osaamisen saamiseen. Koska maailma ja esimerkiksi maksaminen muuttuvat koko ajan, erilaisia tapoja tarkastella talouttaan ja ymmärtää sen peruslähtökohdat olisi hyvä olla tarjolla eri elämäntilanteissa. Taloudenhallinnan haasteet eivät katso ikää, vaikka suuret elämänmuutokset niitä usein saattavatkin kiihdyttää. Tämä opinnäytetyö nostaa esille ihmisen talouskäyttäytymisen yhteyden muuhun elämään ja talouskäyttäytymisen motiivien ja taustojen ymmärtämisen tärkeyden. Siksi niitä on hyvä nostaa esille myös erilaisissa palveluissa.

 

Maria Kankkunen

 

 

Maria Kankkunen

Kirjoittaja on valtiotieteiden maisteri, joka on valmistunut helmikuussa 2019 ylemmän ammattikorkeakoulun tradenomiksi Laurea-ammattikorkeakoulusta Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä -koulutusohjelmasta.

 

Opinnäytetyö: Käyttäytymistaloustieteen ja palvelumuotoilun yhdistäminen nuorten aikuisten taloudenhallinnan mobiilisovelluksen suunnittelussa

Maria Kankkunen