Olet täällä

Luottoa pieneen maksukykyyn?

Tulojen riittämättömyyden vuoksi moni joutuu rahoittamaan lainarahalla jopa arjen perusmenoja. Luottomarkkinoiden lainalaisuuksista seuraa kuitenkin se, että pienituloiset ovat luotonsaajina lapsipuolen asemassa. Köyhin maksaa lainastaan aina eniten, jos edes onnistuu sitä saamaan. Korkeiden korkojen ja kohtuuttomien lainaehtojen seurauksena moni ajautuukin maksuongelmiin.

Pitkään jatkunut eurooppalainen talouskriisi on kiristänyt rahalaitosten luotonantopolitiikkaa. Heikolle maksukyvylle ei enää löydy helposti luottoa. Velkaan liittyy aina eriarvoisuutta: kuka saa lainaa ja millä ehdoilla?

Useissa Euroopan maissa keskustellaankin tällä hetkellä sosiaalisen syrjäytymisen rinnalla myös taloudellisesta syrjäytymistä (financial exclusion). Sillä tarkoitetaan niitä tilanteita, joissa pienituloiset tai muutoin huono-osaiset joutuvat vaikeuksiin, koska heillä ei ole mahdollisuuksia rahoittaa tarpeellisia menojaan markkinoilta saaduilla kohtuuehtoisilla luotoilla.

Köyhin maksaa lainastaan aina eniten, jos edes onnistuu sitä saamaan.

Monissa Euroopan maissa on myös kehitelty eettisempiä ja sosiaalisempia vaihtoehtoja luottomarkkinoille. Uusia sosiaalisia innovaatioita ylivelkaantumisen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi tarvitaan myös Suomessa. Eläminen nykyisessä luottoyhteiskunnassa edellyttää oikeudenmukaisten rahoitusmahdollisuuksien turvaamista myös kaikkein pienituloisimmille. Kuka perustaisi pankin köyhille?

Kohtuuehtoinen luotto syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi

Lainaa ja pientuloisuutta on vaikea sovittaa samaan yhtälöön. Lainan logiikka edellyttää riittävää takaisinmaksukykyä. Pientuloisten kohdalla maksukyvyn määrittely on haastavaa: kuinka alas ”sosiaalisen luottokelpoisuuden” raja voidaan laskea? Voiko suureen maksuhaluun luottaa silloin, jos maksukyky on pieni? Lainaraha ei ole helppo ratkaisu köyhyyteen tai pitkään jatkuneisiin toimeentulo-ongelmiin. Kohtuuehtoisella lainalla voidaan kuitenkin tukea itsenäistä selviytymistä. Sen vuoksi pienituloisille on luotava mahdollisuuksia hallittuun luotonkäyttöön. Pelkkä rahan lainaaminen ei tällöin riitä, vaan on kiinnitettävä huomiota myös oman talouden hallintaan.

Olennainen kysymys onkin se, voisiko pienituloisten taloudellista ja sosiaalista syrjäytymistä ennaltaehkäistä, jos heillä olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet saada kohtuuehtoista lainaa ja tukea oman rahankäytön suunnitteluun. Takuu-Säätiön Pienlaina-projektissa etsitään parhaillaan vastauksia näihin kysymyksiin.

 

Minna Markkanen

 

Minna Markkanen
kehittämispäällikkö
Takuu-Säätiö

Minna Markkanen, #velanvarjossa