Penno vahvistaa talousosaamista epävarmassa ja muuttuvassa digiajassa

Digitaalinen oman talouden seurantaväline voi vahvistaa talousosaamista niin taloudellisten asenteiden kuin käyttäytymisenkin näkökulmasta. Vuonna 2016 lanseerattu Penno-verkkosovellus on ehkä ajankohtaisempi kuin koskaan aiemmin, kirjoittaa Takuusäätiön johtaja Minna Markkanen.

Takuusäätiö julkaisi Penno.fi-verkkosovelluksen huhtikuussa 2016. Tarkoituksena oli tarjota helppokäyttöinen digitaalinen apuväline oman rahankäytön suunnitteluun ja seurantaan. Olimme asiakastyössämme sekä myös henkilökohtaisesti omassa arjessamme huomanneet, miten kuluttamisen ja maksamisen digitalisoituminen oli hämärtänyt – ja hämärtää yhä – tietoisuuttamme ja ymmärrystämme oman rahankäyttömme rajoista. Pohdimme tuolloin paljon sitä, oliko uusien maksutapojen helppous, nopeus ja huomaamattomuus menossa jo liian pitkälle. Halusimme tuoda rahankäytön uudelleen näkyväksi. Halusimme olla omalta osaltamme myös vahvistamassa uudenlaista digiajan talousosaamista.

Lanseeratessamme Pennoa kahdeksan vuotta sitten kiteytimme asiamme seuraavasti: Penno tuo näkyväksi, mistä rahat tulevat ja mihin ne kuluvat. Rahankäytön näkyväksi tekeminen Pennon avulla voi saada aikaan laajemmankin kulutuskäyttäytymisen muutoksen. Konkreettisena tavoitteena oli, että Penno auttaisi muodostamaan selkeän kokonaiskuvan omasta kuukausittaisesta rahankäytöstä ja henkilökohtaisesta budjettirajoitteesta sekä motivoisi myös säästämisen tai varautumisen aloittamisessa. Seuraavaksi pohdin sitä, miten nämä tavoitteet ovat toteutuneet.

Pennon käyttäjät kertovat monista hyödyistä

Olemme vuosien aikana saaneet lukemattomia palautteita Pennon käyttäjiltä sekä toteuttaneet myös erilaisia käyttäjäkyselyitä. Viimeisimpään käyttäjäkyselyyn*) vastasi yli 300 vastaajaa. Tämän kyselyn tavoitteena oli kerätä tietoa Pennon käytöstä, koetuista hyödyistä sekä kehittämiskohteista.

Kyselyvastausten perusteella Pennon avulla on helppo seurata omaa rahankäyttöä. Rahatilanne on myös selkiytynyt, kun tietää mihin rahat kuluvat. Lisäksi Penno on tuonut käyttäjälleen lisää varmuutta siihen, että rahat riittävät. Saimme käyttäjiltä myös monia hyviä kehittämisideoita siihen, miten Penno palvelisi vieläkin paremmin eri tarpeita.

Käyttäjäkyselyn perusteella Pennolla on jopa yllättävänkin sitoutunutta ja aktiivista käyttäjäkuntaa. 46 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi käyttäneensä Pennoa jo pitkään, kolme vuotta tai kauemmin. Yli vuoden Pennoa oli käyttänyt puolestaan 26 prosenttia vastaajista. Penno kuului myös kiinteästi monen arkipäivään. Päivittäin Pennoa kertoi käyttävänsä 25 prosenttia, lähes päivittäin 34 prosenttia ja muutaman kerran viikossa 25 prosenttia vastaajista. Avovastauksista välittyi vahvasti myös se, että moni koki Pennon itselleen hyvinkin merkitykselliseksi.

Tuhannet kiitokset tästä sovelluksesta. Ihan oikeasti. Te ette usko, kuinka tärkeäksi tämä on minulle tullut. Kiitos!!!!

Pennon hyödyt voidaan avovastausten perusteella jakaa viiteen eri kategoriaan: 1) oman rahankäytön seuranta ja menojen hahmottaminen, 2) apu elämäntilanteen muuttuessa (esim. parisuhde-ero, muutto, eläkkeelle siirtyminen), 3) mielenrauha korkojen ja hintojen noustessa, 4) ennakointi ja rahan jääminen säästöön sekä 5) huolettomuuden ja luottamuksen vahvistuminen.

Pennon käyttäjähyödyt ovat siten moninaisia. Erityisen hienoa on se, että Penno vastaa myös ajankohtaisiin tarpeisiin ja tukee käyttäjänsä taloudellista resilienssiä ja kykyä varautua muuttuvissa olosuhteissa. Moni kyselyyn vastaaja toi nimenomaisesti esille hintojen sekä korkotason nousun.

Varsinkin nyt korkojen ja hintojen noustessa hyvä työkalu. Pystyy Pennoa seuraamalla vaikuttamaan siihen, miten itse kuluttaa. Motivoi tekemään järkeviä ostoja, arvioimaan omaa kulutusta ja ennakoimaan laskuja.
Loistava juttu, kun tulot väheni eläkkeelle jäädessä ja hintojen noustessa. Velkaakin tuli asunnon muutossa ja korot nousi. Pennon avulla stressaaminen vähentynyt ja raha-asiat on hanskassa.

Myös ammattilaiset ovat ottaneet Pennon omakseen

Kahdeksassa vuodessa Pennoon on kirjautunut yli 61 600 käyttäjää. Pennon levittämisessä verkostoilla on ollut olennainen merkitys, sillä maksettuun markkinointiin ei ole ollut juurikaan resursseja. Pennon menestystarinan onkin mahdollistanut ennen kaikkea vahva verkostotyö eri sosiaali-, neuvonta-, ohjaus- ja opetusalan toimijoiden kanssa.

Kiitän ohjaajaa Autismisäätiöltä, että hän rohkaisi minua kokeilemaan Pennoa. Ilman sitä olisin varmaan ajautunut velkakierteeseen, kun muutin omaan asuntoon.

Vuosien saatossa Penno on vakiinnuttanut asemansa eri alojen ammattilaisten asiakastyössä. Sen avulla on esimerkiksi voinut ottaa raha-asiat puheeksi luontevalla tavalla erilaisissa tilanteissa. Onpa moni ammattilainen kertonut itsekin innostuneensa seuraamaan omaa rahankäyttöään Pennon avulla. Pennon vahvuudeksi onkin osoittautunut sen kohderyhmän laaja-alaisuus. Se sopii meille jokaiselle iästä, elämäntilanteesta tai tulotasosta riippumatta.

Pennon tarina jatkuu

Moni Pennon käyttäjä kertoo suhtautumisensa rahankäyttöön muuttuneen. Tämä on heijastunut suoraan myös käyttäytymiseen etenkin harkitumpien tai kestävämpien kulutusvalintojen tekemisenä. Moni kertoi myös varautumisen tai säästämisen aloittamista, vaikka se toisaalta koettiin edelleen myös jossain määrin vaikeaksi.

Kiitos paljon kun on olemassa näinä aikoina tällainen maksuton väline oman talouden seurantaan. Olen huomannut, että pelkästään menojen kirjaaminen säännöllisesti saa harkitsemaan kulutusta, mikä on kestävää sekä yksilön kannalta että ekologisesti.
Olen aika huoleton rahan käyttäjä, joten Pennon avulla pystyn hahmottamaan mihin kulutan rahani. Ei tarvitse enää hämmästellä rahan menoa. Ja onpa tullut Pennon ansiosta vähän enemmän harkintaa hankintoihin. Varmaan innostun myös säästämisestä :)

Digitaalinen oman talouden seurantaväline voi vahvistaa talousosaamista niin taloudellisten asenteiden kuin käyttäytymisenkin näkökulmasta. Lopulta hyöty voi näkyä myös taloudellisen hyvinvoinnin vahvistumisena esimerkiksi siinä, että yksilö pystyy selviytymään negatiivisista taloudellisista shokeista ja tuntemaan oman taloudellisen tulevaisuutensa turvatuksi sekä tekemään myös valintoja, jotka mahdollistavat tulevien taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen.

Maailman on muuttunut kahdeksassa vuodessa paljon. Penno on kuitenkin edelleen ajankohtainen, ehkä jopa ajankohtaisempi kuin koskaan aiemmin. Monimutkainen, epävarma ja koko ajan muuttuva toimintaympäristö edellyttää talousosaamisen jatkuvaa päivittämistä. Myös Penno tarvitsee teknistä ja toiminnallista päivittämistä. Saimme käyttäjäkyselystä hyvät eväät Pennon käyttäjälähtöiseen jatkokehittämiseen. Taloudellisesti tämä on mahdollista LähiTapiolan Takuusäätiölle myöntävän lahjoituksen turvin. Pennon tarina jatkuu siten kohti seuraavaa vuosikymmentä.
——-
*) Pennon käyttäjäkyselyyn vastasi yhteensä 306 vastaajaa. Sähköinen lomakekysely toteutettiin Penno.fi-verkkosovelluksessa ajalla 8.12.2023-10.3.2024. Kysely näkyi niille Pennoon kirjautuville käyttäjille, jotka olivat jo ainakin kerran aikaisemmin kirjautuneet Pennoon. Ensi kertaa Pennoon kirjautuneet jätettiin kyselyn ulkopuolelle, koska tavoitteena oli kerätä tietoa Pennon käytöstä koetusta hyödystä. Tutustu Penno-käyttäjäkyselyn yhteenvetoon.