Olet täällä

Keneltä voidaan periä?

Joutuuko puoliso vastuuseen toisen puolison veloista tai pitääkö maksaa asuinkumppanin maksamatta jättämät vuokrat?  Entä periytyvätkö velat tai milloin joutuu maksamaan velkaa, jonka on taannut? Lue tavallisimmat tilanteet.

Puolisoiden velkavastuu

Puoliso ei joudu maksamaan toisen ottamia lainoja tai antamia takauksia. Kumpikin siis vastaa vain omissa nimissään olevista veloista yksin, vaikka olisivat avioliitossa.

Myöskään yksin toisen puolison nimissä oleva omaisuus ei ole vaarassa toisen puolison velkojen vuoksi. Esimerkiksi puolison omaisuutta, kuten asuntoa, ei voida ulosmitata toisen velkojen maksamiseksi. Hän vastaa lainoistaan yksin, vaikka olisit käyttänyt rahat perheen elatukseen.

Jos taas puolisot ovat ottaneet velkaa yhdessä eli molempien nimi on velkakirjassa, he vastaavat siitä yhteisvastuullisesti, ellei velkojan kanssa ole toisin sovittu. Yhteisvastuullisuus tarkoittaa sitä, että molemmat joutuvat maksamaan niin oman kuin toisenkin osuuden velasta. Velkoja voi siis periä velkaa molemmilta tai vain toiselta, kunnes se on kokonaan maksettu. Jos toinen puolisoista joutuu maksamaan velan yksin, koska toinen on täysin maksukyvytön (esimerkiksi hänen tulonsa ovat niin pienet, ettei niitä voida ulosmitata), maksumieheksi joutunut puoliso voi myöhemmin periä toiselta hänen osuuttaan. Lue lisää tältä sivuilta kohdasta regressioikeus.

Vastuu vuokrasta ja vuokrarästeistä

Aviopuolisot vastaavat yhdessä vuokran maksusta ja muista mahdollisista vuokrasopimuksesta johtuvista velvoitteista kuten vesimaksusta tai autopaikasta. Sillä ei ole merkitystä kumpi aviopuolisoista on asunnon vuokrannut. Jos toinen puoliso muuttaa pois, asuntoon asumaan jäänyt puoliso vastaa vuokrasta, vaikka vuokrasopimus olisi poismuuttaneen nimissä.

Avio-, avo- ja muut asuinkumppanit voivat sopia keskenään vuokranmaksusta miten haluavat, mutta vuokranantaja saa periä kaikkia maksamattomia vuokria kummalta tahansa. Ääritapauksessa on mahdollista saada häätö, maksuhäiriömerkintä ja ulosotto ellei maksa asuinkumppanin vuokrarästejä. Jos taas maksaa ne, voi myöhemmin periä toiselta hänen osuuttaan.

Vinkki: Jos asut yhteistaloudessa jonkun kanssa, ottakaa pankista yhteinen taloustili. Sen kautta voitte maksaa vähintään yhteiset asumiskulut sähkö- ja vesimaksuineen. Se on hyvä myös muiden jaettujen laskujen maksutili, esimerkiksi autovakuutukset, lasten päivähoitomaksut, vakuutukset jne. Voitte kumpikin varmistaa tililtä, että laskut on hoidettu. Lisäksi se vähentää turhia rahariitoja, koska tili todistaa miten ja kuka laskuja on hoitanut.

Vastuu päivähoitomaksuista

Lasten päivähoitomaksuja voidaan periä kummalta vanhemmalta tahansa. Kunnallisen päivähoidon maksamattomat laskut menevät suoraan molemmille vanhemmille. Jos maksat yksin toisen maksamatta jättämät päivähoitolaskut, voit periä häneltä hänen osuuttaan.

Takaaja joutuu maksumieheksi

Takaussitoumusta allekirjoittaessaan lupautuu takaajana maksamaan toisen henkilön eli päävelallisen velan, jos tämä ei sitä maksa. Samassa velassa voi olla toinen tai useampia takaajia. Tavallisesti he vastaavat velasta yhteisvastuullisesti, mikä tarkoittaa, että kukin takaaja vastaa koko velan maksamisesta velkojalle. Velkoja voi siis periä koko takausvelan määrää keneltä takaajalta tahansa: vain yhdeltä tai kaikilta yhtä aikaa.

Takausvastuusta voidaan myös sopia niin, että velkavastuut jakautuvat. Jaetussa takausvastuussa kukin takaaja joutuu maksamaan vain oman osuutensa.

Regressioikeus eli oikeus periä toisen puolesta velkojalle maksettuja velkoja

Velkoja voi jättää velallisten tehtäväksi periä maksuja toinen toisiltaan. Oikeutta periä toisen puolesta maksamia velkoja, vuokria tai muita vastuita sanotaan regressioikeudeksi tai takautumisoikeudeksi.

Jos esimerkiksi takaaja joutuu maksamaan päävelallisen velan, hänelle syntyy oikeus periä sitä päävelalliselta eli regressioikeus. Tämän lisäksi takaajilla on regressioikeus myös toisiinsa nähden. Oletetaan, että takausvelassa on useita takaajia ja heidän keskinäinen vastuunsa on pääluvun mukainen eli takausvastuu jakautuu tasan kaikkien takaajien kesken. Jos yksi takaajista on maksanut enemmän kuin oman osuutensa, hänelle syntyy regressioikeus ja hän voi periä muilta takaajilta oman osuutensa ylimenevää summaa.

Erityistilanteita

Finlex: Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta

Perillisten velkavastuu

Velat eivät automaattisesti periydy perilliselle eli kuolinpesän osakkaille. He eivät vastaa henkilökohtaisesti vainajan velasta. Perilliset voivat joutua maksamaan vainajan velkoja ainoastaan silloin, jos he ovat jakaneet pesän varat ennen kuin vainajan ja pesän velat on maksettu.

Vainajan tilillä olevat rahat ja muusta omaisuudesta saatava myyntitulot on käytettävä aina ensin hänen velkojensa maksuun. Varat on aina jaettava tasapuolisesti kaikille eli ketään velkojaa ei saa suosia. Jos vainaja on varaton tai hänellä on velkaa enemmän kuin varoja, velat jäävät velkojien tappioksi.

Huom. Hautaus- ja perunkirjoituskulut saa kuitenkin maksaa ennen muiden velkojen maksua.

Velkavastuulta välttyy toimittamalla perukirjan ajoissa ja hankkimalla tarvittaessa avuksi pesänjakajan. Lue asiasta lisää oikeusministeriön sivuilta.

Myös verohallinnolla on käytännön ohjeita perunkirjoituksesta.

Finlex: Laki perintökaaren muuttamisesta, jossa mm. luvut perunkirjoituksesta ja kuolleen henkilön ja pesän velasta.